ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia urzędowego rynku giełdowego

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rynkiem urzędowym, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jest urzędowy rynek giełdowy, utworzony przez giełdę, prowadzoną przez ”Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i nr 91, poz. 871.