ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania, na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), pomocy na zatrudnienie, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002).

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej w sektorze górnictwa i budownictwa okrętowego;

2) udzielanej na tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze transportu;

3) udzielanej dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

4) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej;

5) udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i realizują plan restrukturyzacji;

6) udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy otrzymują regionalną pomoc indywidualną przeznaczoną na wsparcie dużych projektów inwestycyjnych – w zakresie realizacji tych projektów.

§ 3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, o której mowa w § 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z inną pomocą na zatrudnienie otrzymaną przez niego w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 15 mln euro.

§ 4. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielona w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na:

1) tworzenie nowych miejsc pracy;

2) rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych, w rozumieniu art. 2 lit. f i g rozporządzenia wymienionego w § 1.

§ 5. 1. Wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy powinien zostać złożony przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są miejsca pracy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1.

2. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy może być udzielana pod warunkiem, że:

1) nastąpi wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane przez okres co najmniej 3 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres co najmniej 2 lat;

3) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby bezrobotne lub którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę;

4) udział własny w kosztach zatrudnienia wyniesie co najmniej 25%, przy czym przez udział własny należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane w związku z otrzymaniem pomocy.

3. Maksymalna intensywność pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy wynosi:

1) 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.);

2) 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1;

3) 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w podregionach nie wymienionych w pkt 1 i 2.

4. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się ponoszone przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, na które składają się koszty wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

5. W przypadku małych i średnich przedsiębiorców maksymalna intensywność pomocy ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych brutto w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów w ust. 3, przy czym wartość pomocy, której intensywność przekracza odpowiednio 30%, 40% i 50%, powinna być wyrażona w kwocie brutto.

6. Za małego i średniego przedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

§ 6. 1. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji może być udzielona pod warunkiem, że nowe miejsca pracy zostaną utworzone w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji oraz wniosek o udzielenie pomocy zostanie złożony przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji.

2. Jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą korzysta jednocześnie z pomocy na nową inwestycję oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy oblicza się jako iloczyn intensywności pomocy, o której mowa w § 5 ust. 3 i 5, oraz wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

3. Za nową inwestycję uważa się inwestycję w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług.

§ 7. 1. Pomoc na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych może być udzielana:

1) jeżeli nastąpi wzrost netto liczby pracowników u danego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) jeżeli nie nastąpi wzrost netto liczby pracowników u danego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, w przypadku gdy stanowisko lub stanowiska pracy zostały zwolnione w następstwie rozwiązania stosunku pracy przez pracownika, rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, zmniejszenia wymiaru czasu pracy z inicjatywy pracownika, przejścia na emeryturę lub rozwiązania stosunku pracy pracownika z winy pracownika.

2. Pomoc na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych może być udzielana, jeżeli:

1) stosunek pracy zostanie zawarty na okres co najmniej 12 miesięcy oraz

2) w okresie, o którym mowa w pkt 1, stosunek pracy nie zostanie rozwiązany przez pracodawcę z innych przyczyn niż z winy pracownika.

3. Maksymalna intensywność pomocy brutto wynosi:

1) 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;

2) 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych.

4. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych zalicza się ponoszone przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez jeden rok od dnia rekrutacji koszty wynagrodzenia brutto tych pracowników wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne.

§ 8. 1. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy może być udzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, jeżeli łączna wielkość pomocy nie przekroczy maksymalnych intensywności pomocy, o których mowa w § 5 ust. 3 i 5.

2. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy może być udzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do:

1) kosztów inwestycji, w związku z którą tworzone są nowe miejsca pracy, jeżeli realizacja tej inwestycji nie została zakończona w momencie utworzenia tych miejsc pracy lub zatrudnienie zostanie utworzone w ciągu 3 lat od dnia zakończenia inwestycji lub

2) kosztów zatrudnienia związanego z tą inwestycją lub w odniesieniu do innego zatrudnienia związanego z tą inwestycj

– o ile łączna wielkość pomocy nie przekroczy maksymalnych intensywności pomocy regionalnej na nowe inwestycje.

§ 9. Pomoc na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych może być udzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy 100% kosztów wynagrodzenia, poniesionych w okresie zatrudnienia pracownika.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868 i Nr 93, poz. 894.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2021.