ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę

Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaj, zakres, terminy oraz częstotliwość przekazywania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przez spółkę prowadzącą giełdę, na której są notowane papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4 tej ustawy, zwane dalej ”papierami wartościowymi”.

§ 2. 1. Spółka prowadząca giełdę przekazuje do publicznej wiadomości informacje o:

1) ustalonych podstawowych elementach konstrukcji papierów wartościowych, zwanych dalej ”standardem papierów wartościowych”;

2) terminie rozpoczęcia notowań papierów wartościowych, a w przypadku programu papierów wartościowych – terminie rozpoczęcia notowań pierwszej serii papierów wartościowych;

3) ustalonych dla papierów wartościowych godzinach obrotu;

4) szczegółowych warunkach obrotu papierami wartościowymi, jeżeli zostały ustalone.

2. Standard papierów wartościowych zawiera co najmniej określenie:

1) papieru wartościowego;

2) instrumentu bazowego lub kryterium wyboru instrumentu bazowego;

3) terminu (dnia) wygaśnięcia i wykonania, jeżeli jest ustalony;

4) sposobu rozliczenia;

5) sposobu wyznaczania wysokości zobowiązań lub należności.

§ 3. 1. Przekazanie do publicznej wiadomości standardu papierów wartościowych oraz informacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, następuje na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem notowań.

2. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4, następuje na co najmniej 2 tygodnie przed dniem wejścia w życie uchwały właściwego organu spółki prowadzącej giełdę ustalającej godziny obrotu i szczegółowe warunki obrotu papierów wartościowych.

§ 4. W przypadku programu papierów wartościowych, przekazanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4, w odniesieniu do kolejnych serii papierów wartościowych, następuje przed rozpoczęciem notowań tych serii, z częstotliwością wynikającą z ich wprowadzania do notowań.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.