ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych

Na podstawie art. 81 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje informacji, których przekazanie do publicznej wiadomości może naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposób postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

§ 2. 1. Informacjami poufnymi, których przekazanie do publicznej wiadomości może naruszyć słuszny interes emitenta, są informacje dotyczące:

1) prowadzonych przez emitenta negocjacji lub okoliczności związanych z prowadzonymi negocjacjami, w tym wyboru drugiej strony negocjacji, jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, a w przypadku negocjacji prowadzonych w celu zapewnienia poprawy sytuacji finansowej emitenta – również, jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości w poważnym stopniu zagroziłoby interesom obecnych lub przyszłych akcjonariuszy albo uczestników emitenta,

2) dokonanych czynności prawnych lub decyzji podjętych przez osoby uprawnione do reprezentowania emitenta, osoby wchodzące w skład organów zarządzających emitenta lub osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które dla swej ważności wymagają zatwierdzenia przez inny uprawniony organ emitenta, jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby istotnie wpłynąć na prawidłową ocenę dokonywanych przez inwestorów czynności,

3) umów zawartych pod warunkiem,

4) nazwy podmiotu nabywającego lub zbywającego aktywa – w przypadku nabycia lub zbycia przez emitenta aktywów znacznej wartości, jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną emitenta w branży lub na rynku, na którym prowadzi działalność,

5) drugiej strony, przedmiotu oraz szczegółowych warunków finansowych umowy – w przypadku zawarcia przez emitenta znaczącej umowy, jeżeli przekazanie tych informacji do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną emitenta w branży lub na rynku, na którym prowadzi działalność

– zwane dalej ”informacjami poufnymi”.

2. Przez aktywa znacznej wartości oraz znaczącą umowę, o których mowa w ust. 1, rozumie się aktywa znacznej wartości oraz znaczącą umowę w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 3. W związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych emitent podejmuje działania mające na celu ochronę tych informacji poprzez zapewnienie:

1) zachowania poufności tych informacji;

2) ograniczenia do nich dostępu;

3) kontroli ich przekazywania w przypadkach, o których mowa w art. 83 i art. 161c ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 4. 1. Za ochronę informacji poufnych odpowiada osoba kierująca pracami organu zarządzającego emitenta lub inna upoważniona osoba bezpośrednio jej podległa.

2. Ochrona informacji poufnych obejmuje w szczególności:

1) ochronę dokumentów zawierających informacje poufne;

2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, które są nośnikami informacji poufnych;

3) kontrolę obiegu dokumentów lub innych nośników informacji zawierających informacje poufne.

§ 5. 1. Dokumenty oraz inne nośniki informacji, o których mowa w § 4 ust. 2, powinny zostać opatrzone klauzulą ”informacja poufna w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi”.

2. W celu zapewnienia ochrony informacji poufnych dla każdego dokumentu lub innego nośnika informacji zawierającego informację poufną tworzy się dokument, zwany dalej ”kartą dostępu”, zawierający:

1) dane osoby, która miała dostęp do informacji poufnej;

2) datę oraz godzinę dostępu;

3) zakres, w jakim informacja poufna została udostępniona;

4) wskazanie osoby, która udostępniła informację poufną.

3. W karcie dostępu odnotowuje się informacje, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do każdej osoby, która miała dostęp do informacji poufnej zawartej w treści dokumentu lub innego nośnika informacji zawierającego informację poufną.

4. Dostęp do informacji poufnych zawartych w dokumencie lub innym nośniku informacji może nastąpić poprzez:

1) zapoznanie się z jego treścią;

2) wydanie.

5. Wydanie dokumentu lub innego nośnika informacji może nastąpić wyłącznie za potwierdzeniem odbioru na karcie dostępu.

6. W przypadku informacji poufnych gromadzonych i przechowywanych w systemach informatycznych emitenta, wymóg tworzenia karty dostępu uważa się za spełniony, jeżeli system informatyczny emitenta zapewnia monitorowanie dostępu do informacji poufnych oraz przepływu tych informacji. W takim przypadku ust. 5 nie stosuje się.

§ 6. 1. Przekazanie informacji poufnych w trybie, o którym mowa w art. 83 i art. 161c ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, wymaga uprzedniego poinformowania osoby, której informacje mają zostać przekazane:

1) że są to informacje poufne;

2) o sankcjach karnych i administracyjnych związanych z ujawnieniem lub wykorzystaniem tych informacji.

2. Przekazanie informacji poufnej jest możliwe po uzyskaniu akceptacji osoby, o której mowa w § 4 ust. 1.

3. Emitent jest obowiązany prowadzić rejestr informacji poufnych przekazanych w trybie, o którym mowa w art. 83 i art. 161c ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

4. Na podstawie informacji uzyskanych od osób działających w imieniu emitenta lub na jego rzecz, w rejestrze, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się informacje o osobach, które miały dostęp do informacji poufnych z podaniem ich imienia i nazwiska, daty oraz godziny dostępu do informacji poufnej, jak również zakresu, w jakim informacja poufna została udostępniona, oraz wskazaniem osoby, która udostępniła informację poufną.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.