ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) terminy składania sprawozdań i informacji, o których mowa w pkt 1–3, w tym terminy składania niektórych zaktualizowanych sprawozdań;”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawozdaniach o udzielonej pomocy podaje się następujące informacje:

1) nazwę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

3) kategorię podmiotu udzielającego pomocy;

4) adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy;

5) wskazanie okresu sprawozdawczego, za który sporządza się sprawozdanie;

6) podstawę prawną udzielonej pomocy;

7) oznaczenie programu pomocowego w przypadku pomocy udzielanej w ramach programu pomocowego lub oznaczenie pomocy indywidualnej w przypadku, gdy udzielona została pomoc indywidualna;

8) dzień udzielenia pomocy;

9) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

10) formę prawną beneficjenta pomocy;

11) wielkość beneficjenta pomocy;

12) numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

13) identyfikator terytorialny gminy, na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

14) klasę rodzaju działalności, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489), w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc;

15) wartość nominalną pomocy;

16) wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

17) formę pomocy;

18) przeznaczenie pomocy;

19) źródło pochodzenia pomocy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Podmiot udzielający pomocy wskazany w wykazie podmiotów udzielających pomocy określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy, zwany dalej „podmiotem przekazującym sprawozdania z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP”, w sprawozdaniach o udzielonej pomocy, o których mowa w ust. 1, podaje również informacje o zrealizowanych płatnościach obejmujące informacje o dniu realizacji płatności lub o dniu zwrotu części pomocy oraz o wartości płatności lub o wartości zwróconej części pomocy.

1b. Informacje, o których mowa w ust. 1a, podaje się w przypadku, gdy pomoc jest udzielana w formie dotacji lub refundacji na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 1) ) lub ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm. 2) ).”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku pomocy na realizację dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy, udzielonej w ramach programu pomoco-wego, niepodlegającej obowiązkowi notyfikacji, oprócz sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

2) wielkość beneficjenta pomocy;

3) oznaczenie programu pomocowego;

4) nazwę podmiotu udzielającego pomocy;

5) adres siedziby, adres e-mail, numery telefonu i faksu podmiotu udzielającego pomocy;

6) formę pomocy;

7) rodzaj projektu;

8) krótki opis projektu;

9) kwotę zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

10) wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

11) intensywność pomocy;

12) warunki, od których uzależniona jest wypłata pomocy, jeżeli zostały określone;

13) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu;

14) dzień udzielenia pomocy;

15) symbol podregionu (NTS 3), w którym realizuje się inwestycje;

16) status pomocy regionalnej;

17) podstawową maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze, na którym realizuje się inwestycje;

18) symbol gminy (NTS 5), w której realizuje się inwestycje;

19) klasę rodzaju działalności, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc.”;

4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. W przypadku udzielonej w ramach programu pomocowego pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, której wartość przekracza równowartość 3 mln euro, oprócz sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

2) wielkość beneficjenta pomocy;

3) oznaczenie programu pomocowego;

4) nazwę podmiotu udzielającego pomocy;

5) adres siedziby, adres e-mail, numery telefonu i faksu podmiotu udzielającego pomocy;

6) formę pomocy;

7) rodzaj projektu;

8) krótki opis projektu;

9) kwotę zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

10) wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

11) intensywność pomocy;

12) warunki, od których uzależniona jest wypłata pomocy, jeżeli zostały określone;

13) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu;

14) dzień udzielenia pomocy;

15) dzień złożenia przez beneficjenta pomocy wniosku o udzielenie pomocy.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.”;

5) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, podmiot udzielający pomocy sporządza sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, za poszczególne kwartały roku kalendarzowego (sprawozdanie kwartalne) i za poszczególne lata kalendarzowe (sprawozdanie roczne). Sprawozdanie za dany okres sprawozdawczy sporządza się na jednym formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Podmiot przekazujący sprawozdania z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP sporządza i przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, o pomocy udzielonej w danym dniu, w terminie 30 dni od dnia udzielenia pomocy.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 3 i 3a, w terminie 14 dni od dnia udzielenia pomocy.”;

7) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy lub wartości zrealizowanych płatności wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

2. W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy wykazanej w sprawozdaniu kwartalnym, przepisu ust. 1 nie stosuje się, a podmiot udzielający pomocy uwzględnia zmianę w sprawozdaniu rocznym.

3. W przypadku gdy zmiana wartości udzielonej pomocy wynika ze zmiany:

1) harmonogramu realizacji płatności — podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia realizacji ostatniej płatności,

2) harmonogramu spłaty rat — podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia dokonania spłaty ostatniej raty

— przy czym przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot przekazujący sprawozdania z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP sporządza i przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, za pośrednictwem tej aplikacji, tylko w zakresie wskazywanej zmiany. Pozostałe podmioty udzielające pomocy sporządzają i przekazują zaktualizowane sprawozdania w całości.

5. Podmiot udzielający pomocy, który po upływie terminu przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 6, uzyskał informację o udzielonej pomocy, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, sporządza i przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, bezzwłocznie. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku gdy zmiana dotyczy wartości udzielonej pomocy de minimis, obowiązek określony w ust. 1 dotyczy pomocy udzielonej nie wcześniej niż w okresie 3 ostatnich lat.”;

8) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

9) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przepis § 8a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się odpowiednio do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli zmiana wartości udzielonej pomocy wykazanej w takim sprawozdaniu wystąpiła po tym dniu.

3. Obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 1a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dotyczy pomocy udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, również jeżeli płatność lub zwrot części pomocy nastąpi po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. (poz. 1728)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1370, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 222, poz. 1456 i Nr 238, poz. 1578.