ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI:

a) lp. 226 otrzymuje brzmienie:


„226 159,4 159,625 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.25

rządowe”


b) po lp. 226 dodaje się lp. 226a w brzmieniu:


„226a 159,625 159,900 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL25

cywilne”


c) lp. 229 otrzymuje brzmienie:


„229 161,475 162,050 STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL25

cywilno-rządowe
cywilno-rządowe”


d) po lp. 229 dodaje się lp. 229a i 229b w brzmieniu:


„229a 162,050 162,250 STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.25
rządowe
rządowe
229b 162,250 164,500 STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.25

cywilno-rządowe
cywilno-rządowe”


e) lp. 232 otrzymuje brzmienie:


„232 169,150 169,400 STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL25

rządowe
rządowe”


f) po lp. 232 dodaje się lp. 232a w brzmieniu:


„232a 169,400 169,8125 STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilne
cywilne”


g) lp. 233 otrzymuje brzmienie:


„233 169,8125 172,000 STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL 25

cywilno-rządowe
cywilno-rządowe”


2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) uwaga POL.23 otrzymuje brzmienie:

„POL.23 Użytkownicy rządowi mogą wykorzystywać określone częstotliwości w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”,

b) uwaga POL.25 otrzymuje brzmienie:

„POL.25 W zakresach częstotliwości 153—174 MHz, i  427—1 452 MHz, 2 025—2 110 MHz, 2 170—2 400 MHz, 2 520—2 690 MHz, 5 925—7 450 MHz, 7 850—8 400 MHz, 12,00—13,75 GHz, 14,0—14,4 GHz i 14,50—15,35 GHz jednostki organizacyjne podlegające Ministrowi Obrony Narodowej mogą wykorzystywać określone częstotliwości dla potrzeb służby radiolokalizacji, której urządzenia były w eksploatacji przed dniem 31 grudnia 2002 r. Takie wykorzystywanie wymaga uzgodnień z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia część „Zawartość poszczególnych kolumn Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości” otrzymuje brzmienie:

W kolumnie 1 podano numer kolejny zakresu częstotliwości, który ułatwia posługiwanie się Tablicą.

W kolumnie 2 i 3 podano częstotliwości graniczne: dolne i górne zakresów częstotliwości.

W kolumnie 4 podano przeznaczenie dla służb radiokomunikacyjnych (patrz Wykaz służb radiokomunikacyjnych) oraz, gdzie było zasadne, przytoczono międzynarodowe uwagi do Regulaminu Radiokomunikacyjnego (oznaczenie 5.XXX) oraz uwagi krajowe (oznaczenie POLXX). Uwagi krajowe precyzują wykorzystanie zakresów lub służb radiokomunikacyjnych na terytorium Polski.

W kolumnie 5 podano użytkowanie, wskazujące na rodzaj użytkowników mogących wykonywać daną służbę radiokomunikacyjną.

„Użytkowanie cywilne” polega na wykonywaniu służby radiokomunikacyjnej dla zaspokojenia potrzeb społecznych związanych z łącznością bezprzewodową realizowanych w szczególności przez publicznych i komercyjnych dostawców usług telekomunikacyjnych oraz nadawców radiowych i telewizyjnych.

Poprzez „użytkowanie rządowe” rozumie się wykonywanie służby radiokomunikacyjnej przez podmioty wymienione w art. 4 ustawy — Prawo telekomunikacyjne dla celów statutowych, takich jak obronność kraju, bezpieczeństwo wewnętrzne, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę zdrowia i mienia obywateli.

W zakresach przeznaczonych w KTPC do użytkowania cywilnego:

— rezerwacji i przydziałów częstotliwości dokonuje Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na zasadach określonych w ustawie — Prawo telekomunikacyjne. Na cele rozpowszechniania i rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, rezerwacji częstotliwości dokonuje Prezes UKE w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W zakresach przeznaczonych w KTPC do użytkowania rządowego:

— rezerwacji i przydziałów częstotliwości na potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz na czas pobytu dla jednostek sił zbrojnych obcych państw, przebywających czasowo na terytorium Polski na podstawie umów, których Polska jest stroną, dokonuje Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami (WBZC),

— przydziałów częstotliwości dla pozostałych użytkowników rządowych wymienionych w art. 4 ustawy — Prawo telekomunikacyjne dokonuje UKE, po uprzednim uzgodnieniu z WBZC.

W zakresach określonych w KTPC jako cywilno-rządowe:

— rezerwacji i przydziałów częstotliwości na potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz na czas pobytu dla jednostek sił zbrojnych obcych państw, przebywających czasowo na terytorium Polski na podstawie umów, których Polska jest stroną, dokonuje WBZC, po uprzednim uzgodnieniu z UKE,

— rezerwacji i przydziałów częstotliwości dla użytkowników cywilnych oraz dla pozostałych użytkowników rządowych wymienionych w art. 4 ustawy — Prawo telekomunikacyjne dokonuje UKE, po uprzednim uzgodnieniu z WBZC”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600 i Nr 235, poz. 1700.