ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, związane z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 585/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 160 z 18.06.2011, str. 71), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 585/2011”.

§ 2. Agencja realizuje zadania i obowiązki państwa członkowskiego związane z udzielaniem wsparcia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 585/2011, zwanego dalej „wsparciem”, z wyłączeniem wsparcia w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 585/2011, które jest przyznawane i wypłacane zgodnie z przepisami o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, w tym przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 6 rozporządzenia nr 585/2011.

§ 3. Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej powiadomienia i informacje, o których mowa w art. 7 rozporządzenia nr 585/2011, z uwzględnieniem informacji uzyskanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących wsparcia w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 585/2011.

§ 4. 1. Wsparcie jest udzielane, jeżeli:

1) zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu nr 585/2011;

2) w przypadku realizacji działania dotyczącego:

a) zielonych zbiorów — przeprowadzono zabieg uprawowy polegający na wprowadzeniu do gleby niedojrzałych produktów pochodzących z uprawy objętej tym działaniem albo przeznaczono na kompost niedojrzałe produkty pochodzące z uprawy objętej tym działaniem,

b) niezbierania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 585/2011 — przeprowadzono na uprawie objętej tym działaniem zabieg uprawowy polegający na wprowadzeniu produktów pochodzących z tej uprawy do gleby.

2. Uznana organizacja producentów owoców i warzyw oraz producent owoców i warzyw niebędący członkiem tej organizacji powiadamiają dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy o zamiarze dokonania czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, najpóźniej na dzień przed jej dokonaniem.

§ 5. 1. Wsparcie jest udzielane na wniosek uznanej organizacji producentów owoców i warzyw albo producenta owoców i warzyw niebędącego członkiem tej organizacji, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia zawiera informacje niezbędne do ustalenia wysokości wsparcia, w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, jeżeli został nadany;

3) numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma być wypłacone wsparcie;

4) określenie rodzaju i ilości produktów albo powierzchni upraw, do których wnioskodawca ubiega się o udzielenie wsparcia;

5) informację o załącznikach.

4. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia zawiera wykaz dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do udzielenia wsparcia.

5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, wydając decyzję o udzieleniu wsparcia, określa wysokość wsparcia z uwzględnieniem:

1) współczynnika przydziału zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 585/2011;

2) sposobu produkcji;

3) rodzaju dokonanych działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

§ 6. W przypadku przekroczenia maksymalnej kwoty wsparcia i ustanowienia współczynnika przydziału zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 585/2011, Prezes Agencji podaje tę informację do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji.

§ 7. Określa się maksymalne kwoty wsparcia na hektar, o których mowa w art. 4 ust. 5 akapit cztery rozporządzenia nr 585/2011, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy przyjmuje powiadomienie, o którym mowa w art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 585/2011.

§ 9. Środki z tytułu wsparcia wypłaca Agencja.

§ 10. 1. Producent owoców i warzyw niebędący członkiem uznanej organizacji producentów owoców i warzyw, który od dnia 26 maja 2011 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokonał wycofania z rynku, może potwierdzić dokonanie tego działania i wysokość wnioskowanego wsparcia przez złożenie jedynie oświadczenia na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia.

2. Uznana organizacja producentów owoców i warzyw oraz producent owoców i warzyw niebędący członkiem tej organizacji, którzy od dnia 26 maja 2011 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokonali zielonych zbiorów albo niezebrania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 585/2011, mogą potwierdzić dokonanie tych działań i wysokość wnioskowanego wsparcia przez złożenie jedynie oświadczeń na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję wraz z wnioskami o udzielenie wsparcia.

3. Uznana organizacja producentów owoców i warzyw oraz producent owoców i warzyw niebędący członkiem tej organizacji, którzy od dnia 26 maja 2011 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokonali zielonych zbiorów albo niezebrania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 585/2011, powiadamiają o przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, wraz ze złożeniem wniosków o udzielenie wsparcia.

4. Przekazując Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia nr 585/2011, Prezes Agencji uwzględnia także informacje przekazane Agencji przez uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz producentów owoców i warzyw niebędących członkami tych organizacji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486, Nr 247, poz. 1650 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690.