ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 80, poz. 739) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, zwanych dalej „sprawozdaniami”.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Gmina, od dnia 1 lipca 2005 r., składa wojewodzie, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, sprawozdanie kwartalne zawierające informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i kosztach ich obsługi, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych, zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także kosztów obsługi.

2. Powiat, za okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r., składa wojewodzie, w terminie do dnia 20 września 2005 r., sprawozdanie zawierające informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

3. Wojewoda, za okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r., składa ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, w terminie do dnia 20 września 2005 r., sprawozdanie obejmujące informacje o świadczeniach rodzinnych, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych przez komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

4. Wojewoda, od dnia 1 lipca 2005 r., składa zbiorcze sprawozdanie kwartalne ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, w terminie do 5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

5. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1—4, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788 i Nr 95, poz. 806.