ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyodrębnia się do zasobu majątkowego Skarbu Państwa przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa akcje i udziały następujących spółek:

1) Elektrociepłownie Warszawskie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie — 411 780 akcji serii A o numerach od 011346501 do 011758280, o wartości nominalnej 10 zł każda. Łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. i wynosi 19 071 543,12 zł;

2) Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” spółka akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu — 411 383 akcje serii A o numerach od 000936250 do 001347632, o wartości nominalnej 10 zł każda. Łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. i wynosi 16 393 729,91 zł;

3) Fabryka Wyrobów Metalowych w Stojadłach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stojadłach — 605 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. i wynosi 320 504,80 zł.

2. Łączna wartość księgowa akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, wynosi 35 785 777,83 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogfoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684.