ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719) zarządza się, co następuje:

§ 1. Otwarcie likwidacji funduszu inwestycyjnego, zwanego dalej „funduszem”, następuje z dniem:

1) wystąpienia jednej z przesłanek, o których mowa w art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawą”;

2) w którym decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zwanej dalej „Komisją”, o odmowie zgody na połączenie funduszy stata się ostateczna

— w przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zwane dalej „towarzystwem”, zarządzające tym funduszem złożyło do Komisji wniosek, o którym mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, o udzielenie zgody na połączenie funduszu otwartego z innym funduszem otwartym albo specjalistycznego funduszu otwartego z innym specjalistycznym funduszem otwartym;

3) wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w art. 174 ustawy;

4) podjęcia przez właściwy organ towarzystwa uchwały o likwidacji ostatniego istniejącego sub-funduszu — w przypadku, o którym mowa w art. 165 ust. 4 ustawy.

§ 2. 1. Informację o wystąpieniu przesłanki rozwiązania funduszu towarzystwo doręcza niezwłocznie likwidatorowi funduszu.

2. W przypadku gdy rozwiązanie funduszu następuje z przyczyn, o których mowa w art. 246 ust. 1 pkt 2 ustawy, depozytariusz informuje o tym niezwłocznie:

1) likwidatora funduszu — w przypadku gdy jest nim podmiot inny niż depozytariusz;

2) towarzystwo, które od dnia otwarcia likwidacji nie reprezentuje funduszu w stosunkach z osobami trzecimi.

§ 3. Likwidację prowadzi się pod nazwą funduszu z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 4. Z dniem otwarcia likwidacji funduszu likwidatorowi przysługują wyłączne prawa do reprezentowania funduszu i zarządzania funduszem.

§ 5. 1. O otwarciu likwidacji funduszu towarzystwo niezwłocznie informuje podmioty, którym powierzyło wykonywanie swoich obowiązków, oraz podmioty, za których pośrednictwem fundusz:

1) zbywa lub odkupuje jednostki uczestnictwa;

2) wydaje lub wykupuje certyfikaty inwestycyjne.

2. Likwidator funduszu powinien ogłosić trzykrotnie o otwarciu likwidacji funduszu.

3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się:

1) nazwę, rodzaj, konstrukcję i typ funduszu;

2) wskazanie przestanki rozwiązania funduszu;

3) datę otwarcia i planowanego zakończenia likwidacji;

4) firmę lub imię i nazwisko oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania likwidatora funduszu;

5) wezwanie wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia;

6) wskazanie trybu i terminu, w którym zostanie określona wysokość wypłat dla uczestników funduszu, oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników funduszu;

7) wskazanie, że jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia, wypłaty dla uczestników funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi;

8) wskazanie numeru ogłoszenia;

9) inne informacje dotyczące likwidacji funduszu, istotne, w ocenie likwidatora, dla uczestników lub wierzycieli funduszu.

4. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, zamiast informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 6, zamieszcza się:

1) wskazanie trybu i terminu, w którym zostanie określona wysokość wypłat dla uczestników funduszu posiadających jednostki uczestnictwa danego sub-funduszu lub certyfikaty związane z danym sub-funduszem;

2) wskazanie trybu i terminu dokonywania wypłat dla uczestników funduszu, posiadających jednostki uczestnictwa danego subfunduszu lub certyfikaty związane z danym subfunduszem.

5. W przypadku gdy poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych, wyemitowanych przez likwidowany fundusz, reprezentują różne uprawnienia w zakresie kolejności zaspokajania roszczeń z tytułu posiadania certyfikatów inwestycyjnych, wysokości udziału w aktywach netto funduszu lub subfunduszu w przypadku likwidacji, w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, zamiast informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 6, zamieszcza się:

1) wskazanie trybu i terminu, w którym zostanie określona wysokość wypłat dla posiadaczy poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych;

2) wskazanie trybu i terminu dokonywania wypłat dla posiadaczy poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych.

6. W przypadku funduszu, który wyemitował certyfikaty podporządkowane, w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, obok informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 6, zamieszcza się:

1) wskazanie trybu i terminu, w którym zostanie określona wysokość wypłat dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych podporządkowanych;

2) wskazanie trybu i terminu dokonywania wypłat dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych podporządkowanych.

7. Ogłoszeń o otwarciu likwidacji funduszu dokonuje się w odstępach czternastodniowych, w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń funduszu, wskazanym w statucie funduszu. Ogłoszenia powinny być również udostępnione w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz w punktach obsługi klientów domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską, w których były przyjmowane zapisy na nabycie certyfikatów inwestycyjnych.

8. Pierwszego ogłoszenia dokonuje się w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji funduszu, a w przypadku gdy towarzystwo złożyło wniosek o udzielenie zgody na połączenie funduszu otwartego albo specjalistycznego otwartego z innym funduszem otwartym albo specjalistycznym otwartym — w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.

9. Kopię ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2, likwidator przesyła Komisji niezwłocznie po dokonaniu pierwszego ogłoszenia.

§ 6. 1. Towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy — depozytariusz, jest obowiązane do przekazania likwidatorowi wszystkich dokumentów i nośników informacji dotyczących działalności funduszu, w tym w szczególności:

1) ksiąg rachunkowych funduszu, wraz z rejestrem albo ewidencją uczestników funduszu;

2) statutu i prospektu funduszu;

3) dokumentów rejestracyjnych funduszu;

4) umów zawartych przez fundusz albo przez towarzystwo na rzecz funduszu;

5) dokumentacji dotyczącej postępowań sądowych i administracyjnych, których wynik może mieć wpływ na sytuację finansową funduszu.

2. Przekazanie dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji funduszu, a w przypadku gdy towarzystwo złożyło wniosek, o którym mowa w art. 246 ust. 2 ustawy — w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.

3. Przekazanie dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez osobę upoważnioną przez towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy — osobę upoważnioną przez depozytariusza, oraz likwidatora.

§ 7. 1. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów i nośników informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, likwidator sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji funduszu, zawierające co najmniej:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans,

3) zestawienie lokat,

4) noty objaśniające

— sporządzone zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

2. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielonymi subfunduszami likwidator sporządza:

1) połączone sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji funduszu, zawierające co najmniej:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) zestawienie lokat;

2) jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji funduszu, zawierające co najmniej:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) zestawienie lokat,

d) noty objaśniające

— sporządzone zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

3. Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lub 2, likwidator przedstawia je do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych, a także przekazuje kopię tego sprawozdania równocześnie:

1) depozytariuszowi;

2) Komisji;

3) radzie inwestorów — w przypadku gdy została utworzona;

4) zgromadzeniu inwestorów — w przypadku gdy zostało utworzone.

4. Niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lub 2, likwidator przesyła Komisji zbadane sprawozdanie wraz z opinią i raportem z badania.

§ 8. W przypadku wystąpienia sporu co do istnienia wierzytelności lub wysokości wierzytelności w stosunku do funduszu, likwidator składa kwotę pieniężną, odpowiadającą wielkości przedmiotu sporu, do depozytu sądowego.

§ 9. 1. Likwidator sporządza i przedstawia Komisji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu dokumentów i nośników informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, harmonogram oraz sposób dokonywania czynności związanych z likwidacją funduszu, w tym sposób podejmowania decyzji dotyczących zbycia aktywów funduszu oraz ściągnięcia jego należności, a także sposób i kolejność dokonywania wypłat środków pieniężnych wierzycielom oraz uczestnikom funduszu.

2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 i 6, likwidator informuje dodatkowo Komisję o sposobie i kolejności dokonywania uczestnikom funduszu wypłat z tytułu posiadania poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych lub certyfikatów podporządkowanych.

3. Do informacji, o których mowa w ust. 1, likwidator dołącza:

1) informację o sumie zobowiązań funduszu na dzień otwarcia likwidacji wraz z listą wierzycieli znanych funduszowi;

2) informację o sumie zobowiązań funduszu na dzień następujący po dniu, do którego — zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7 — wierzyciele powinni zgłosić roszczenia wobec funduszu.

4. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1—3, powinny zostać przedstawione również odrębnie dla każdego subfunduszu.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1—3, likwidator przekazuje również towarzystwu, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy — depozytariuszowi.

6. Na podstawie harmonogramu likwidator zbywa aktywa funduszu, dokonuje ściągnięcia należności funduszu, zaspokaja wierzycieli funduszu oraz umarza jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu.

§ 10. 1. Likwidator jest obowiązany do sporządzania i dostarczania Komisji informacji miesięcznych do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy, począwszy od miesiąca, w którym została otwarta likwidacja. Informacje są sporządzane według danych na ostatni dzień miesiąca.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym miesiącu;

2) sumę zobowiązań ogółem;

3) sumę roszczeń zaspokojonych w danym miesiącu;

4) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia, z podziałem na roszczenia uczestników funduszu oraz innych podmiotów;

5) poniesione koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie wypłacone likwidatorowi w danym miesiącu, w podziale na poniesione przez fundusz lub towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy — przez depozytariusza.

3. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielonymi subfunduszami dane, o których mowa w ust. 2, podaje się również w podziale na poszczególne subfundusze.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 5, podaje się również narastająco od dnia otwarcia likwidacji funduszu.

§ 11. 1. W przypadku gdy likwidacja funduszu trwa ponad 6 miesięcy, likwidator jest obowiązany do sporządzania i ogłaszania, w sposób określony w statucie funduszu, informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu.

2. Informacje półroczne zawierają następujące dane:

1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu;

2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji;

3) sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji;

4) sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu;

5) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia;

6) poniesione koszty likwidacji w danym półroczu.

3. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielonymi subfunduszami dane, o których mowa w ust. 2, podaje się również w podziale na poszczególne subfundusze.

§ 12. Jeżeli likwidacja nie może być zakończona w dniu określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3, likwidator jest obowiązany, na 14 dni przed upływem tego terminu, ogłosić dwukrotnie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń funduszu, wskazanym w statucie funduszu, nową datę zakończenia likwidacji, z podaniem przyczyn niezakończenia likwidacji w terminie określonym w ogłoszeniu.

§ 13. 1. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny zaprzestaje ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty w likwidacji, którego certyfikaty są notowane na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, ma obowiązek ustalania i podawania do publicznej wiadomości wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny przypadających po otwarciu likwidacji, do czasu zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych.

3. W przypadku likwidacji subfunduszu funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami, jeżeli statut nie stanowi inaczej, z dniem rozpoczęcia likwidacji zaprzestaje się ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu.

§ 14. 1. Po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 249 ustawy, likwidator sporządza sprawozdanie finansowe zawierające co najmniej:

1) bilans zamknięcia sporządzony na dzień następujący po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 249 ustawy;

2) listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami — także listę wierzycieli, których roszczenia podlegały zaspokojeniu z aktywów poszczególnych subfunduszy;

3) wyliczenie kosztów likwidacji, na dzień zakończenia likwidacji, wynikających z roszczeń zgłoszonych wobec funduszu.

2. Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, likwidator przedstawia je do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych, a kopię tego sprawozdania przekazuje Komisji.

3. Niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego likwidator przesyła Komisji zbadane sprawozdanie, wraz z opinią i raportem z badania.

4. W terminie 7 dni od dnia zakończenia badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 2, likwidator składa do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

5. Kopię wniosku, o którym mowa w ust. 4, likwidator przekazuje Komisji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu o wykreśleniu funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych likwidator przekazuje Komisji jego kopię.

§ 15. 1. Po wykreśleniu funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych, likwidator przekazuje towarzystwu, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1ustawy — depozytariuszowi, dokumenty i nośniki informacji otrzymane na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 3.

2. Przekazanie dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez likwidatora oraz osobę upoważnioną przez towarzystwo lub depozytariusza.

§ 16. W przypadku gdy likwidatorem funduszu jest podmiot inny niż depozytariusz, depozytariusz jest obowiązany do wykonywania wszelkich poleceń likwidatora związanych z likwidacją funduszu, chyba że są sprzeczne z prawem lub ze statutem funduszu.

§ 17. Przepisu § 5 nie stosuje się do funduszu rozwiązywanego ze względu na upływ czasu, na jaki dany fundusz został utworzony, jeżeli sposób przeprowadzenia likwidacji został określony w statucie tego funduszu. Przepisy § 6 i 8—12 stosuje się odpowiednio.

§ 18. Jeżeli dzień otwarcia likwidacji funduszu wypada przed dniem bilansowym, określonym zgodnie z przepisami o rachunkowości funduszy inwestycyjnych, fundusz nie sporządza rocznego lub półrocznego sprawozdania finansowego, połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami, w tym jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy, za rok obrotowy lub półrocze roku obrotowego, kończący się lub kończące w tym dniu bilansowym.

§ 19. W przypadku otwarcia likwidacji funduszu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, postępowanie likwidacyjne prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 77, poz. 818).