ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;

2) portfelu — rozumie się przez to zbiorczy portfel papierów wartościowych;

3) uczestnikach — rozumie się przez to uczestników portfela;

4) regulaminie — rozumie się przez to regulamin portfela;

5) składnikach portfela — rozumie się przez to papiery wartościowe, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania wchodzące w skład portfela;

6) aktywach portfela — rozumie się przez to składniki portfela oraz środki pieniężne i należności portfela;

7) wartości aktywów netto portfela — rozumie się przez to wartość aktywów portfela pomniejszoną o zobowiązania portfela w dniu wyceny;

8) wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa — rozumie się przez to wartość aktywów netto portfela podzieloną przez liczbę tytułów uczestnictwa w dniu wyceny;

9) dniu wyceny — rozumie się przez to dzień określony w regulaminie portfela, w którym dokonuje się wyceny aktywów portfela, ustala się wartość zobowiązań portfela, wartość aktywów netto portfela oraz wartość aktywów netto przypadających na tytuł uczestnictwa;

10) kapitale wpłaconym — rozumie się przez to kapitał utworzony z wpłat dokonanych w formie pieniężnej, przyjętych w zamian za zbyte uczestnikom tytuły uczestnictwa, przy czym tak ujęty kapitał pomniejsza się o opłaty manipulacyjne;

11) kapitale wypłaconym — rozumie się przez to kwoty wypłacone z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa, stanowiące równowartość iloczynu liczby umorzonych tytułów uczestnictwa oraz wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa, według której umorzono tytuł uczestnictwa;

12) zrealizowanym zysku (stracie) ze zbycia składników portfela — rozumie się przez to różnicę między ceną sprzedaży netto a ceną nabycia danego składnika portfela;

13) niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny składników portfela — rozumie się przez to różnicę między wartością danego składnika portfela w dniu wyceny a ceną jego nabycia.

§ 3. 1. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podaje się w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa.

§ 4. 1. Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji portfela obejmujący:

1) przychody ze składników portfela netto — stanowiące różnicę między przychodami ze składników portfela a kosztami operacyjnymi netto portfela;

2) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia składników portfela;

3) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny składników portfela.

2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny składników portfela wypływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji portfela.

§ 5. Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

§ 6.1. Sprawozdanie finansowe portfela sporządza się oddzielnie od sprawozdania finansowego towarzystwa.

2. Sprawozdanie finansowe każdego z zarządzanych przez towarzystwo portfeli sporządza się odrębnie.

§ 7.1. Półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące pierwszego półrocza bieżącego roku obrotowego oraz analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu oraz zestawienia zmian w aktywach netto — także dane na dzień kończący poprzedni rok obrotowy.

2. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące bieżącego i poprzedniego roku obrotowego.

3. Ostatnim dniem okresu sprawozdawczego jest ostatni dzień półrocza i roku obrotowego.

§ 8.1. Sprawozdanie finansowe portfela obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) zestawienie składników portfela;

3) bilans;

4) rachunek wyniku z operacji;

5) zestawienie zmian w aktywach netto;

6) informację dodatkową.

2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera:

1) firmę i siedzibę towarzystwa, ze wskazaniem właściwego rejestru;

2) oznaczenie portfela;

3) datę i miejsce ostatniej publikacji regulaminu lub jego zmian;

4) wskazanie okresu sprawozdawczego i dnia bilansowego;

5) opis przyjętych zasad rachunkowości, dotyczący w szczególności:

a) ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym,

b) ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących portfela,

c) metod wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod wyceny składników portfela oraz zobowiązań portfela, aktywów netto i wyniku z operacji;

6) opis zmian wprowadzonych w stosowanych zasadach rachunkowości, w tym:

a) metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych,

b) metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego;

7) wskazanie przyjętych kryteriów wyboru rynku głównego.

3. Zestawienie składników portfela wykazuje się w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Składniki bilansu wykazuje się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Składniki rachunku wyniku z operacji wykazuje się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6. Zestawienie zmian w aktywach netto sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

7. Informacja dodatkowa zawiera co najmniej dane określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

8. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 6, zaistniały w pierwszym półroczu roku obrotowego, należy je opisać kolejno w półrocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku, gdy zaistniały w drugim półroczu roku obrotowego, należy je opisać kolejno w rocznym sprawozdaniu finansowym i półrocznym sprawozdaniu finansowym. Zmiany należy opisać z wyjaśnieniem przyczyn ich zaistnienia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik z operacji portfela.

§ 9. Do sprawozdania finansowego portfela dołącza się list towarzystwa, skierowany do uczestników portfela, opisujący w sposób zwięzły wynik z operacji portfela w okresie sprawozdawczym, oraz oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów portfela, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym.

§ 10. W przypadku gdy towarzystwo rozpocznie zarządzanie portfelem w trakcie roku obrotowego:

1) jeżeli rozpoczęcie zarządzania przypada na drugi kwartał roku obrotowego — możliwe jest połączenie półrocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za ten rok;

2) jeżeli rozpoczęcie zarządzania przypada na czwarty kwartał roku obrotowego — możliwe jest połączenie rocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok następny, przy czym nie wyłącza to obowiązku sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego za rok następny.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 oraz z 2005 r. Nr 245, poz. 2083).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. 1)

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. (poz. 961)

Załącznik 2

BILANS

Załącznik 4

ZMIANY W AKTYWACH NETTO

Załącznik 5

INFORMACJA DODATKOWA


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. Nr 77, poz. 815).