ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych sprawozdań.

§ 2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje wojewodzie, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, raz na kwartał, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, sprawozdanie zawierające informacje finansowe o wydatkach poniesionych na zaliczki alimentacyjne oraz o zrealizowanych zadaniach rzeczowych w gminie.

§ 3. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, raz na kwartał, w terminie do 10 dnia drugiego miesiąca następującego po upływie kwartału, zbiorcze sprawozdanie zawierające informacje finansowe o wydatkach poniesionych na zaliczki alimentacyjne oraz o zrealizowanych zadaniach rzeczowych w województwie.

§ 4. 1. Sposób sporządzania oraz wzór sprawozdania, o którym mowa w § 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Sposób sporządzania oraz wzór sprawozdania, o którym mowa w § 3, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. (poz. 1007)

Dotyczy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732).