ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się statut Polskiego Czerwonego Krzyża, uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża w dniu 4 czerwca 2011 r.

2. Tekst statutu Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.