ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego (Dz. U. Nr 8, poz. 57 i Nr 140, poz. 1175) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 3:

a) w pierwszym wierszu tabeli wyrazy „negocjacje zaawansowane” zastępuje się wyrazami „do realizacji przez Gdańsk Transport Company S.A. zgodnie z warunkami Umowy o Budowę i Eksploatację Autostrady A-1, zawartej dnia 31 sierpnia 2004 r. pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a Gdańsk Transport Company S.A., zmienionej następnie dnia 28 lipca 2005 r.”,

b) bezpośrednio pod tabelą dodaje się zdanie w brzmieniu: „Inwestycja drogowa A-1 Gdańsk — Grudziądz (węzeł Rusocin — węzeł Nowe Marzy) zostanie w części sfinansowana z kredytów udzielonych Gdańsk Transport Company S.A. przez Europejski Bank Inwestycyjny i Nordic lnvestment Bank na podstawie odpowiednich umów kredytowych zawartych dnia 28 lipca 2005 r. Płatności z Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz Gdańsk Transport Company S.A. będą dokonywane na podstawie Umowy o Budowę i Eksploatację Autostrady A-1, zawartej dnia 31 sierpnia 2004 r. pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a Gdańsk Transport Company S.A., zmienionej następnie dnia 28 lipca 2005 r.”,

c) w zdaniu pierwszym dotychczasowym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem postanowień części 4 poniżej.”,

d) na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: „Niezbędne jest podjęcie dalszych działań w celu zapewnienia, aby w całym okresie obowiązywania Umowy o Budowę i Eksploatację Autostrady A-1, zawartej dnia 31 sierpnia 2004 r. pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a Gdańsk Transport Company S.A., zmienionej następnie dnia 28 lipca 2005 r., Krajowy Fundusz Drogowy dysponował odpowiednimi środkami na pokrycie wszelkich przyszłych płatności z Krajowego Funduszu Drogowego należnych na rzecz Gdańsk Transport Company S.A. na podstawie tej umowy oraz aby podmioty dokonujące płatności ze środków Krajowego Funduszu Drogowego dysponowały zgodnym z prawem upoważnieniem do dokonania płatności, o których mowa powyżej.”;

2) w części 4 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

„Na lata 2005—2006 w Krajowym Funduszu Drogowym tworzy się rezerwę w wysokości 125 950 000 zł jako zabezpieczenie środków na wypłaty z tytułu:

a) zdarzeń odszkodowawczych określonych w umowach o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad oraz

b) innych płatności na rzecz spółek, które zawarły umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.