ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 218, poz. 2210 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 275) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 210,02 ha położone na terenach miast: Słupsk, Koszalin i Szczecinek oraz gmin: Słupsk i Debrzno, w tym 42,13 ha położonych w Szczecinku przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru „Szczecinek”, w brzmieniu:

„Obszar „Szczecinek”

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o powierzchni 42,13 ha.

Kompleks Szczecinek 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 0,9802 ha.

Kompleks Szczecinek 1 stanowi zwarty obszar działek położonych w obrębie ewidencyjnym nr 18 o następujących numerach ewidencyjnych: 8/2, 9 i 10.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 011.18-85, od którego granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 011.18-84, 011.18-83, 011.18-82 i 011.18-81 do pkt 011.18-80. W pkt 011.18-80 załamuje się w kierunku północno-wschodnim, przechodząc przez pkt 011.18-331 do pkt 011.18-160, i stanowi odcinek prosty. Dalej granica załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt 011.18-161 do pkt 011.18-656, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni do pkt 011.18-657, i dalej po zatamaniu na południowy wschód dochodzi do pkt 011.18-658. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 011.18-659 z załamaniem w kierunku południowo-wschodnim do pkt 011.18-162 i dalej w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 011.18-330 do pkt 011.18-85, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Szczecinek 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 28,6793 ha.

Kompleks Szczecinek 2 stanowi zwarty obszar działek położonych w obrębie ewidencyjnym nr 19 o następujących numerach ewidencyjnych: 14/7, 14/11, 32/3, 32/4, 33/4, 33/5, 34, 35/2, 36/1, 36/3, 36/4, 37/1, 37/2, 38/5, 38/7, 38/9, 38/10, 38/11, 38/13, 38/14, 40/3, 40/4, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 42/1, 42/2, 42/3, 44/2, 45/3, 45/5, 45/8, 63/2, 63/14, 63/15, 63/17 i 63/18.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 011.19-282, od którego granica biegnie przez pkt: 011.19-283 i 011.19-284 do pkt 011.19-285. Daiej granicę kompleksu stanowi południowa ściana budynku i  biegnie ona przez pkt: 011.19-286, 011.19-645 i 011.19-287 do pkt 011.19-394 i dalej równolegie do ściany budynku w kierunku północnym do pkt 011.19-705. Od tego punktu granica biegnie linią łamaną przez pkt: 011.19-706 i 011.19-707 i dochodzi do pkt 011.19-708, i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 011.19-409 i 011.19-243 do pkt 011.19-248, a następnie w kierunku północnym przez pkt 011.19-247 do pkt 011.19-231. Dalej biegnie na zachód linią łamaną przez pkt: 011.19-80, 011.19240 i 011.19-192 do pkt 011.19-658. W tym miejscu granica skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt: 011.19-655, 011.19-657 i 011.19-693 do pkt 011.19-729, gdzie załamuje się na zachód, przechodzi przez pkt 011.19-412 do pkt 011.19-410 i dalej biegnie linią łamaną w ogólnym kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 011.19-406, 011.19--405, 011.19-404, 011.19-403, 011.19-402, 011.19 -576, 011.19-575, 011.19-570 i 011.19-569 do pkt 011.19-395. W tym punkcie kierunek granicy zmienia się na północno-wschodni i biegnie ona linią łamaną przez pkt: 011.19-864, 011.19-863, 011.19-861,011.19-860, 011.19-859 i 011.19-858 do pkt 011.19-857 i dalej, między torami kolejowymi, w tym samym kierunku biegnie przez pkt: 011.19-855, 011.19-854 i 011.19-853 do pkt 011.19-62. Wtym punkcie skręca na wschód do pkt 011.19-61, a następnie zmienia kierunek na południowy i linią łamaną przez pkt: 011.19-60, 011.19-59, 011.19-649 i 011.19-650 dochodzi do pkt 011.19-651, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni i linią łamaną przez pkt: 011.19-660, 011.19-661, 011.19--151, 011.19-152, 011.19-662, 011.19-663, 011.19--221, 011.19-154, 011.19-232, 011.19-664, 011.19--665 i 011.19-694 dochodzi do pkt 011.19-666. W tym punkcie granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnąc skrajem drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 38 przez pkt: 011.19--239, 011.19-983, 011.19-66 i 011.19-67 dochodzi do pkt 011.19-981, gdzie skręca w kierunku zachodnim i przez pkt 011.19-281 łączy się z pkt 011.19-282, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Szczecinek 3

Powierzchnia kompleksu wynosi 0,6825 ha.

Kompleks Szczecinek 3 stanowi zwarty obszar działek położonych w obrębie ewidencyjnym nr 19 o następujących numerach ewidencyjnych: 79/6 i 79/7.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 011.19-271, od którego granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 011.19-386 do pkt 011.19-776. Dalej granica załamuje się na północny zachód i biegnie linią łamaną przez pkt: 011.19-775 i 011.19-774 do pkt 011.19-773, i dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 011.19-772. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 011.19-771, i dalej biegnie na południowy zachód do pkt 011.19-770. Od tego punktu granica biegnie w kierunku pólnocno-zachodnim do pkt 011.19-769, po czym zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez pkt: 011.19-293, 011.19-292, 011.19-777 i 011.19-291 dochodzi do pkt 011.19-290, gdzie załamuje się na południowy wschód i przez pkt 011.19-782 łączy się z pkt 011.19-271, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Szczecinek 4

Powierzchnia kompleksu wynosi 11,7889 ha.

Kompleks Szczecinek 4 stanowi zwarty obszar działek położonych w obrębie ewidencyjnym nr 19 o następujących numerach ewidencyjnych: 72/2, 73/4, 76/3 i 76/6.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 011.19-364, od którego granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 011.19-363, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-362. W pkt 011.19-362 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez pkt: 011.19-788, 011.19-163, 011.19-162, 011.19-870, 011.19-869, 011.19-868 i 011.19-867 do pkt 011.19-617. Od pkt 011.19-617 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 011.19-616, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i przez pkt 011.19-323 biegnie do pkt 011.19-615. W pkt 011.19-615 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-914, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 011.19-913. W pkt 011.19-913 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt: 011.19-743 i 011.19-742 do pkt 011.19-741, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez pkt: 011.19-740, 011.19-739, 011.19-738, 011.19-350, 011.19-351, 011.19-352, 011.19-353 i 011.19-365 do pkt 011.19-364, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.