ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. Nr 18, poz. 142) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Osobom wchodzącym w skład powiatowej lub wojewódzkiej komisji lekarskiej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, obliczone jako iloczyn:

1) dla przewodniczącego komisji — kwoty ustalanej corocznie przez wojewodę, nie mniejszej niż 80 zł i nie większej niż 120 zł oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył;

2) dla lekarza — członka komisji oraz sekretarza tej komisji — kwoty ustalanej corocznie przez wojewodę, nie mniejszej niż 70 zł i nie większej niż 100 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczyli;

3) dla każdej osoby średniego personelu medycznego — kwoty ustalanej corocznie przez wojewodę, nie mniejszej niż 60 zł i nie większej niż 80 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczyła.

2. Wojewoda, ustalając wysokość kwot, o których mowa w ust. 1, uwzględnia wysokość zaplanowanych środków w budżecie województwa na cele związane z poborem.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458.