ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców jest:

1) minister właściwy do spraw gospodarki – w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w poz. 1–71 załącznika;

2) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa – w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w poz. 72–107 załącznika;

3) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w poz. 108–124 załącznika;

4) minister właściwy do spraw transportu – w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w poz. 125–139 załącznika;

5) minister właściwy do spraw łączności – w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w poz. 140–147 załącznika;

6) Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w poz. 148–174 załącznika.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 13, poz. 122 i Nr 71, poz. 663).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. (poz. 1965)

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU GOSPODARCZO-OBRONNYM