ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 228, poz. 1667, z 2007 r. Nr 26, poz. 168 i Nr 211, poz. 1545 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 242) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1 162,7842 ha, położone na terenach miast: Gdańsk, Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Tczew oraz gmin: Barcin, Chojnice, Człuchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Łysomice, Sztum, Świecie i Tczew.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej po opisie granic i terenu określonym w pkt 40 dodaje się opisy granic i terenów określone w pkt 41 i 42 w brzmieniu:

„41. Teren BARCIN I zlokalizowany w gminie Barcin

Teren zlokalizowany jest na działkach: 109/2 i 115/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Sadłogoszcz, karta mapy 1, określony linią graniczną biegnącąod pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 122 i 135/1, w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 135/1 do pkt 2. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicach działek: 115/1 i 109/2, przez pkt: 3 i 4 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 109/2 do pkt 6. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicach działek: 109/2 i 115/1, przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku zachodnim, po granicy działki 122 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

42. Teren BARCIN II zlokalizowany w gminie Barcin

Teren zlokalizowany jest na działkach: 124, 127/6, 127/11 i 127/12, położonych w obrębie ewidencyjnym Sadłogoszcz, karta mapy 1 i na działce 24/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, karta mapy 1 oraz na działce 206, położonej w obrębie ewidencyjnym Wapienno, karta mapy 1, określony linią graniczną biegnącąod pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 122 i 44/4. Granica biegnie od pkt 1 w kierunku wschodnim po granicy działki 122 przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 127/6 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 127/12 do pkt 6. Dalej biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 127/11 do pkt 7, w którym skręca na zachód, i biegnie po granicy działki 127/11 do pkt 8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki 122 przez pkt 9 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie w kierunku południowym, po granicy działki 24/11 do pkt 11. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 24/11 do pkt 12, w którym skręca na północ, i biegnie po granicy działki 24/11 do pkt 13. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 24/11 do pkt 14. Od pkt 14 biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 24/11 do pkt 15, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy działki 24/11 do pkt 16. Stąd biegnie w kierunku południowym, a następnie południowo-zachodnim, po granicach działek: 127/12 i 124 przez pkt: 17 i 18 do pkt 19. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 20. Od pkt 20 biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 206 do pkt 21, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 22. Od pkt 22 biegnie początkowo w kierunku południowym, a następnie wschodnim i południowo-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 23. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 24. Od pkt 24 biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 25. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 26, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 27. Stąd biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 206 do pkt 28. Od pkt 28 biegnie początkowo w kierunku północno-wschodnim, a następnie zachodnim i południowo-zachodnim, po granicy działki 42/10 do pkt 29. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 30. Od pkt 30 biegnie w kierunku północno-wschodnim, a następnie północnym, po granicy działki 206 do pkt 31. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 32, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz terenu znajdują się działki: 127/4, 127/9 i 127/10, które nie są objęte granicami strefy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.