ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI:

a) lp. 289 otrzymuje brzmienie:


„289 880 883,5 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

POL.36

cywilne cywilne”


b) lp. 294 otrzymuje brzmienie:


„294 925 935 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

Radiolokalizacja POL.12

POL.36

cywilne cywilne rządowe”


2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia UWAGI DO PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI I ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI OKREŚLONYCH W TABLICY w pkt 1 Uwagi polskiej administracji łączności uwaga POL.36 otrzymuje brzmienie:

„POL.36 Zakres częstotliwości 880,0—883,5 MHz oraz zakres częstotliwości 927—933 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby ruchomej do dnia 31 grudnia 2008 r. w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Po tym terminie wykorzystanie cywilne nie wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.