ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji

Na podstawie art. 2c ust. 3 oraz art. 2f ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 145, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku;

2) tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji;

3) sposób naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji oraz wysokość tej opłaty.

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu zawiera, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) informacje o przedmiocie, wysokości i terminie obowiązywania wnioskowanego poręczenia lub gwarancji oraz uzasadnienie ubiegania się o ich udzielenie, wraz z informacją o działaniach podjętych przez kredytobiorcę w celu pozyskania środków finansowych oraz ewentualnych trudnościach w ich pozyskaniu;

2) ogólne informacje o kredytobiorcy obejmujące jego nazwę, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, datę rozpoczęcia działalności, formę organizacyjno-prawną wraz ze strukturą kapitałów (funduszy) własnych i informacją o udziałowcach bądź akcjonariuszach, informacje o doświadczeniu kadry zarządzającej, opis prowadzonej działalności i jej klasyfikację określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), a także nazwy i adresy banków prowadzących rachunki bieżące kredytobiorcy.

2. Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu zawiera:

1) ogólne informacje o jednostce samorządu terytorialnego obejmujące nazwę jednostki samorządu terytorialnego oraz siedzibę jej władz, a w przypadku uzyskania oceny wiarygodności (rating) – również tę ocenę oraz oznaczenie podmiotu przyznającego ocenę i datę jej przyznania;

2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. W przypadku wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji bankowi zagranicznemu lub międzynarodowej instytucji finansowej, które udzieliły poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu, wniosek dodatkowo zawiera informację o udzielonym poręczeniu lub gwarancji.

§ 3. 1. Do wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4:

1) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych kredytobiorcy oraz informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, sporządzone w formie i treści zgodnej z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 1) ), na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a także za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż trzy lata – za wszystkie okresy sprawozdawcze, wraz z zestawieniami wartości podstawowych wskaźników finansowych:

a) dochodowości, ryzyka działalności kredytowej, płynności, wypłacalności i ryzyka dewizowego – w przypadku banku,

b) płynności finansowej, rotacji majątku, struktury kapitałowej i majątkowej, rentowności, rozwoju – w przypadku pozostałych przedsiębiorców

– oraz z określeniem metodologii ich obliczania;

3) oświadczenie kredytobiorcy o aktualnym zadłużeniu, obciążeniach na majątku trwałym oraz o toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych, mogących mieć wpływ na sytuację finansową kredytobiorcy;

4) analizę wykonalności przedsięwzięcia (biznes-plan), z którym jest związane wnioskowane poręczenie lub gwarancja, wraz z prognozą sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy w okresie realizacji tego przedsięwzięcia oraz w okresie wykonywania zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją obejmującą: prognozę bilansu, prognozę rachunku zysków i strat, prognozę rachunku przepływów pieniężnych, nakłady związane z realizacją przedsięwzięcia i źródła ich finansowania, a także plan kredytowania przedsięwzięcia;

5) opinię organu założycielskiego albo organu uprawnionego do reprezentowania Skarbu Państwa dotyczącą celowości realizacji przedsięwzięcia – w przypadku gdy kredytobiorca jest państwową osobą prawną lub spółką, w której Skarb Państwa posiada większość udziałów lub akcji;

6) zaświadczenia właściwych organów podatkowych dotyczące wywiązywania się przez kredytobiorcę z zobowiązań podatkowych;

7) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy;

8) opinię banku-kredytodawcy dotyczącą sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy, oceny przedsięwzięcia, z którym ma być związane poręczenie lub gwarancja, oraz celowości udzielenia poręczenia lub gwarancji;

9) warunkową umowę kredytową, a w przypadku kredytu lub pożyczki udzielanych przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę będącego nierezydentem – projekt umowy kredytowej lub umowy pożyczki, wraz z określeniem wysokości oraz terminów spłaty poszczególnych rat kredytu lub pożyczki i odsetek;

10) oświadczenie kredytobiorcy o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

2. Do wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 4:

1) sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za ubiegły rok budżetowy;

2) sprawozdania kwartalne z wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzone w roku budżetowym, w którym jest składany wniosek;

3) skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za ostatni okres sprawozdawczy;

4) opinię wojewody dotyczącą celowości realizacji przedsięwzięcia;

5) opinię regionalnej izby obrachunkowej dotyczącą sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego;

6) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 7–10.

3. W przypadku wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji bankowi zagranicznemu lub międzynarodowej instytucji finansowej, które udzieliły poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu, do wniosku dołącza się dodatkowo umowę poręczenia lub umowę gwarancji udzielonej przez bank zagraniczny lub międzynarodową instytucję finansową.

4. W przypadku wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na spłatę, objętego już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym kredytem, do wniosku zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dołącza się aktualizację analizy wykonalności przedsięwzięcia (biznesplanu) związanego z kredytem objętym już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązania wynikającego z obligacji zawiera odpowiednio dane określone w § 2 ust. 1, a w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio dane określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1.

2. Do wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązania wynikającego z obligacji dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) projekt prospektu emisyjnego lub warunków emisji;

2) opinię banku-reprezentanta dotyczącą sytuacji finansowej emitenta – w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, zwanej dalej „ustawą”;

3) informację emitenta obligacji o zaciągniętych i niespłaconych przez niego kredytach oraz pożyczkach, a także o wyemitowanych i niespłaconych dłużnych papierach wartościowych;

4) odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–7 i 10, a w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 4, 7 i 10 oraz ust. 2 pkt 1–5.

3. W przypadku wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z obligacji pod warunkiem przeznaczenia środków pochodzących z emisji obligacji na spłatę, objętego już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym kredytem, do wniosku zamiast dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, dołącza się aktualizację analizy wykonalności przedsięwzięcia (biznesplanu) związanego z kredytem objętym już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa.

§ 5. 1. Wniosek o udzielenie poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych ze spłatą kredytu lub emisją obligacji, objętych poręczeniem lub gwarancją, zawiera:

1) informacje o przedmiocie transakcji, w szczególności kwotach bazowych, terminach, walucie i sposobie rozliczenia, oraz informacje o wysokości i terminie obowiązywania wnioskowanego poręczenia lub gwarancji;

2) określenie przewidywanych korzyści związanych z udzieleniem poręczenia lub gwarancji.

2. Do wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych ze spłatą kredytu lub emisją obligacji, objętych poręczeniem lub gwarancją, dołącza się:

1) projekt umowy transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym;

2) odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8, albo dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;

3) odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 6, 7 i 10, a w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 10 oraz ust. 2 pkt 1–3.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie poręczenia wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe zawiera:

1) ogólne informacje o organizatorze wystawy;

2) określenie miejsca i terminu organizowanej wystawy;

3) uzasadnienie celowości zorganizowania wystawy;

4) informację o przyczynach nieubezpieczenia eksponatów.

2. Do wniosku o udzielenie poręczenia wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe dołącza się:

1) szczegółowy spis eksponatów wraz z określeniem ich wartości;

2) szczegółowy opis środków i warunków ochrony eksponatów podczas transportu oraz w miejscu wystawienia;

3) opinię Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych dotyczącą środków i warunków, o których mowa w pkt 2;

4) projekt umowy wypożyczenia eksponatów.

§ 7. 1. Wnioskodawca uzupełnia wniosek o udzielenie poręczenia lub gwarancji o dodatkowe dane lub dołącza do wniosku dodatkowe dokumenty w przypadku, gdy:

1) dokonanie pełnej analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, w oparciu o dane i dokumenty wymienione w § 2–6, jest niemożliwe;

2) dodatkowe dane lub dokumenty są wymagane przez Komisję Europejską lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, a w przypadku poręczenia, o którym mowa w § 6, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może, w uzasadnionych przypadkach, zwolnić wnioskodawcę od obowiązku przedstawiania niektórych danych lub dokumentów wymienionych w § 2–6.

§ 8. 1. W przypadku gdy poręczenia lub gwarancji udziela Rada Ministrów, do wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji, z wyjątkiem poręczenia, o którym mowa w § 6, dołącza się opinię ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności ocenę ekonomiczną przedsięwzięcia objętego wnioskiem co do zgodności z aktualną polityką gospodarczą państwa.

§ 9. Wniosek o udzielenie:

1) poręczenia lub gwarancji, o których mowa w § 2–5, składa się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

2) poręczenia, o którym mowa w § 6, składa się do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

– zwanego dalej „organem rozpatrującym wniosek”.

§ 10. 1. Rozpatrzenie kompletnego wniosku następuje niezwłocznie po jego złożeniu.

2. W razie stwierdzenia uchybień formalnych, innych wad wniosku lub konieczności uzupełnienia wniosku o dodatkowe dane lub dokumenty w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1, organ rozpatrujący wniosek wzywa wnioskodawcę do usunięcia tych uchybień, wad lub do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni.

3. Wniosek niepoprawiony lub nieuzupełniony w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 11. 1. Organ rozpatrujący wniosek dokonuje analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, w oparciu o dane zawarte we wniosku oraz dołączone do niego dokumenty.

2. Analiza, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, powinna obejmować w szczególności ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy oraz ocenę przedsięwzięcia, z którym jest związane wnioskowane poręczenie lub gwarancja, a w przypadku poręczenia, o którym mowa w § 6 – ocenę przewidzianych przez organizatora środków i warunków ochrony eksponatów podczas transportu oraz w miejscu ich wystawienia.

§ 12. W przypadku gdy poręczenia lub gwarancji udziela Rada Ministrów, organ rozpatrujący wniosek występuje do Rady Ministrów o udzielenie poręczenia lub gwarancji, jeżeli wniosek, po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, uzyskał jego pozytywną opinię.

§ 13. 1. W przypadku gdy poręczenia lub gwarancji udziela Rada Ministrów, umowę o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz umowę poręczenia lub gwarancji podpisuje, w imieniu Skarbu Państwa, z upoważnienia Rady Ministrów, minister właściwy do spraw finansów publicznych, a w przypadku umowy poręczenia, o którym mowa w § 6 – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

2. W pozostałych przypadkach umowy, o których mowa w ust. 1, podpisuje, w imieniu Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 14. 1. Opłata prowizyjna od poręczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 4 ust. 1, jest naliczana od kwoty określonej w art. 2c ust. 2 ustawy, zwanej dalej „kwotą zobowiązania”, i wynosi:

1) 0,4%, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do pięciu lat;

2) 0,8%, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż pięć lat, lecz nie dłuższy niż dziesięć lat;

3) 1%, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż dziesięć lat, lecz nie dłuższy niż piętnaście lat;

4) 1,3%, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż piętnaście lat.

2. Opłata prowizyjna od gwarancji, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 4 ust. 1, jest naliczana od kwoty zobowiązania i wynosi:

1) 0,5%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres do pięciu lat;

2) 1%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż pięć lat, lecz nie dłuższy niż dziesięć lat;

3) 1,2%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż dziesięć lat, lecz nie dłuższy niż piętnaście lat;

4) 1,5%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż piętnaście lat.

§ 15. 1. Opłata prowizyjna od poręczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3, jest naliczana od kwoty zobowiązania i wynosi:

1) 0,6%, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do dziesięciu lat;

2) 0,8%, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż dziesięć lat.

2. Opłata prowizyjna od gwarancji, o której mowa w § 2 ust. 3, jest naliczana od kwoty zobowiązania i wynosi:

1) 0,8%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres do dziesięciu lat;

2) 1%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż dziesięć lat.

§ 16. Opłata prowizyjna od poręczenia lub gwarancji, o których mowa w § 5, wynosi 5% opłaty prowizyjnej naliczonej od poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu lub emisji obligacji, z którymi to poręczenie lub gwarancja są związane.

§ 17. Stawki opłaty prowizyjnej od poręczenia lub gwarancji udzielanych pod warunkiem przeznaczenia kredytu lub środków z emisji obligacji na cele, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy, wynoszą 0,2% kwoty zobowiązania w przypadku poręczenia i 0,3% kwoty zobowiązania w przypadku gwarancji.

§ 18. Do sposobu naliczania i wysokości opłaty prowizyjnej od poręczenia lub gwarancji, których udzielenie nie stanowi pomocy publicznej, w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, stosuje się § 14–17.

§ 19. 1. Opłata prowizyjna jest wnoszona, z zastrzeżeniem ust. 2, przed podpisaniem umowy poręczenia lub gwarancji na rachunek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy.

2. Opłata prowizyjna od poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu może być potrącona z pierwszej transzy kredytu i wniesiona na rachunek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, przez bank udzielający kredytu będący:

1) rezydentem;

2) nierezydentem – za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Opłata prowizyjna od poręczenia lub gwarancji wyrażonych w walutach obcych jest wnoszona w równowartości kwoty tej opłaty w złotych polskich, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wniesienia opłaty.

§ 20. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji (Dz. U. Nr 41, poz. 348).

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146, poz. 1546.