ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, zwane dalej „programem rolnośrodowiskowym”, objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, zwanym dalej „Planem”, a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zwana dalej „płatnością rolnośrodowiskową”, jest udzielana do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro przewidzianej w Planie, w ramach następujących pakietów:

1) rolnictwa zrównoważonego;

2) rolnictwa ekologicznego;

3) utrzymania łąk ekstensywnych;

4) utrzymania pastwisk ekstensywnych;

5) ochrony gleb i wód;

6) tworzenia stref buforowych;

7) ochrony lokalnych ras zwierząt gospodarskich.

3. Pakiety mogą dzielić się na warianty. W ramach pakietów lub wariantów wyodrębnia się zadania. Zadania są realizowane w cyklu rocznym.

4. Wykaz pakietów, wariantów i zadań określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Płatność rolnośrodowiskową jest udzielana producentowi rolnemu, który prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni wynoszącej co najmniej 1 ha użytków rolnych i zobowiąże się do:

1) przestrzegania wymagań, o których mowa w art. 23 rozporządzenia 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), nowelizującego i uchylającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. WE L 160 z 26.06.1999, z późn. zm.) oraz art. 13 i 20 rozporządzenia 817/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1257/1999/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 30.04.2004);

2) realizacji pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;

3) prowadzenia rejestru działań realizowanych w ramach programu rolnośrodowiskowego(rejestru działalności rolnośrodowiskowej), zawierającego wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, z tym że rejestr ten w odniesieniu do zastosowania nawozów prowadzi się dla całego gospodarstwa rolnego; rejestr działalności rolnośrodowiskowej prowadzi się na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”;

4) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – realizacji tego pakietu na wszystkich działkach rolnych w gospodarstwie rolnym.

2. Za działalność rolniczą, o której mowa w ust. 1, uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

3. Wymagania w zakresie prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej, o której mowa w art. 23 rozporządzenia 1257/1999/WE, określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

§ 3. 1. Płatność rolnośrodowiskowa jest udzielana producentowi rolnemu do:

1) działek rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, użytkowanych jako grunty orne, łąki lub pastwiska, a w przypadku pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, użytkowanych również jako sady;

2) krów, klaczy i matek owiec:

a) ras wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zwanych dalej „rasami lokalnymi”,

b) wpisanych do ksiąg zwierząt hodowlanych;

3) stref buforowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6.

2. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, łączna powierzchnia działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, do których może być udzielona płatność rolnośrodowiskowa, wynosi co najmniej 1 ha.

§ 4. Plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, powinien być:

1) opracowany przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, co potwierdza podpis złożony przez ten podmiot na każdej stronie opracowanego planu;

2) (uchylono).

§ 5. 1. Powierzchnia użytków rolnych, na których jest realizowany program rolnośrodowiskowy, nie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, oraz z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Powierzchnia użytków rolnych, na których jest realizowany program rolnośrodowiskowy w zakresie pakietów innych niż wymieniony w § 1 ust. 2 pkt 5, może ulec zwiększeniu o nie więcej niż 5% dotychczasowej powierzchni, lecz nie więcej niż o 2 ha, w pierwszym lub drugim roku realizacji programu rolnośrodowiskowego.

3. W przypadku przekroczenia zwiększenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać zmiany planu działalności rolnośrodowiskowej; do zmiany planu działalności rolnośrodowiskowej przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku zwiększenia powierzchni użytków rolnych, na których jest realizowany program rolnośrodowiskowy w zakresie pakietów innych niż wymieniony w § 1 ust. 2 pkt 5, w trzecim roku i dalszych latach realizacji programu rolnośrodowiskowego, opracowuje się nowy plan działalności rolnośrodowiskowej.

5. Zwiększenia, o którym mowa w ust. 4, można dokonać nie później niż w dniu 15 marca 2007 r. Do terminu realizacji nowego planu działalności rolnośrodowiskowej przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Płatność rolnośrodowiskowa może być udzielona za realizację równocześnie nie więcej niż trzech pakietów, z tym że pakiet, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, nie może być realizowany równocześnie z pakietami, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub 5.

2. Pakiety, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, mogą być realizowane przez producenta rolnego w gospodarstwie rolnym, w którym:

1) co najmniej jedna działka rolna jest położona na obszarach, na których występują zagrożenia:

a) dla środowiska lub

b) zbiorowiska roślin o wysokich walorach przyrodniczych

– zwanych dalej „strefami priorytetowymi”, oraz

2) łączna powierzchnia działek rolnych, położonych w strefach priorytetowych, na których mają być realizowane te pakiety, wynosi co najmniej 1 ha; w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4, wyłącznie na działkach rolnych położonych w strefach priorytetowych, łączna powierzchnia tych działek może być mniejsza niż 1 ha.

2a. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6, długość strefy buforowej wynosi nie mniej niż 50 m.

3. (uchylono).

4.(uchylony).

5. Wykaz stref priorytetowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje na realizację pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, jeżeli zadania realizowane w ramach tych pakietów są objęte programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm. 1) ).

§ 8. 1. Wysokość płatności rolnośrodowiskowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako:

1) iloczyn stawek płatności na hektar gruntu rolnego i deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni działek rolnych lub

2) iloczyn stawek płatności na sztukę zwierzęcia i deklarowanego przez producenta rolnego średniorocznego stanu krów, klaczy i matek owiec;

3) iloczyn stawek płatności na metr bieżący strefy buforowej i deklarowanej przez producenta rolnego długości tej strefy.

2. Średnioroczny stan krów, klaczy i matek owiec ustala się co 12 miesięcy, dla każdego gatunku oddzielnie, jako iloraz sumy liczby krów, klaczy i matek owiec w każdym miesiącu, obliczanej przez okres 11 miesięcy, i liczby tych miesięcy. Liczbę krów w każdym miesiącu ustala się na dzień przeprowadzonego próbnego udoju, a liczbę klaczy i matek owiec ustala się na pierwszy dzień każdego miesiąca.

3. Ustalanie średniorocznego stanu krów, klaczy i matek owiec rozpoczyna się w dniu, w którym rozpoczęto realizację pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt7.

4. Wysokość stawek płatności, o których mowa w ust. 1, stanowiących stawki podstawowe, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Płatność rolnośrodowiskowa może być udzielona w wysokości 120% stawki podstawowej, jeżeli producent rolny:

1) realizuje pakiet, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przy czym produkcja zwierzęca w jego gospodarstwie rolnym jest zbilansowana z produkcją roślinną, albo

2) realizuje co najmniej jeden z pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, na obszarze Natura 2000 wyznaczonym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) lub na obszarze, o którym mowa w art. 33 ust. 2 tej ustawy, przy czym płatność rolnośrodowiskowa w wysokości 120 % stawki podstawowej może być udzielona wyłącznie do działek rolnych lub stref buforowych położonych na takich obszarach.

2. Produkcja zwierzęca, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest zbilansowana z produkcją roślinną, jeżeli obsada zwierząt gospodarskich wynosi co najmniej 0,6 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) wyliczonej na podstawie współczynników przeliczeniowych, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 oraz z 2005 r. Nr 92, poz. 769), na hektar gruntu rolnego.

§ 10. 1. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, płatność rolnośrodowiskowa do powierzchni działek rolnych przekraczającej 50 ha jest udzielana w wysokości:

1) 50% stawki podstawowej – za powierzchnię od 50,01 ha do 100 ha;

2) 25% stawki podstawowej – za powierzchnię od 100,01 ha do 300 ha;

3) 5% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 300 ha.

2. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, płatność rolnośrodowiskowa do powierzchni działek rolnych przekraczającej 100 ha jest udzielana w wysokości:

1) 50% stawki podstawowej – za powierzchnię od 100,01 ha do 300 ha;

2) 10% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 300 ha.

3. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przy obliczaniu wysokości płatności rolnośrodowiskowej bierze się pod uwagę kolejno działki rolne, dla których obowiązują stawki podstawowe – od najwyższej do najniższej.

4. W przypadku gdy faktyczny średnioroczny stan krów, klaczy i matek owiec jest niższy niż deklarowany w danym roku we wniosku, różnicę między wysokością płatności rolnośrodowiskowej, wynikającą ze stanu deklarowanego, a wysokością płatności rolnośrodowiskowej wynikającą ze stanu faktycznego potrąca się przy obliczaniu płatności rolnośrodowiskowej w kolejnym roku.

5. Jeżeli różnica, o której mowa w ust. 4, dotyczy piątego roku realizacji pakietu wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 7, producent rolny jest obowiązany do zwrotu tej różnicy w terminie czterech miesięcy od dnia wypłaty ostatniej płatności rolnośrodowiskowej.

§ 11.1. Płatność rolnośrodowiskowa przyznaje, zmniejsza i wstrzymuje, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik biura powiatowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

2. Płatność rolnośrodowiskowa jest udzielana na wniosek producenta rolnego.

3. Wniosek składa się corocznie na formularzu udostępnianym przez Agencję.

4. Wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej składa się w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia.

5. Wnioski o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowiskowych składa się w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności w przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, począwszy od roku następującego po roku, w którym została wydana decyzja administracyjna o przyznaniu pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

6. Wniosek może być wycofany przez producenta rolnego przed dniem, w którym Agencja poinformowała producenta o stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonym przez niego wniosku lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu.

7.(uchylony).

§ 11a. 1. Jeżeli wniosek o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej został złożony po terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności w przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, jednak nie później niż do 25 dnia kalendarzowego liczonego od dnia, w którym upłynął ten termin, płatność rolnośrodowiskowa za dany rok podlega zmniejszeniu o 1 % za każdy dzień roboczy opóźnienia.

2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w decyzji administracyjnej o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej.

§ 12. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 4, dołącza się:

1) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych objętych wnioskiem, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

2) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 – kopię certyfikatu zgodności wymaganego przepisami o rolnictwie ekologicznym albo dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne znajduje się w okresie przestawiania na produkcję rolniczą metodami ekologicznymi, albo dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne jest objęte planem kontroli, wydawane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;

3) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lub 4, na obszarze rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego lub na obszarze Natura 2000, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub na obszarze, o którym mowa w art. 33 ust. 2 tej ustawy

— zaświadczenie wojewody lub dyrektora parku narodowego o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem ochrony dotyczącym danego obszaru, a w przypadku braku planu ochrony — opinię o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z celami ochrony danego obszaru;

4) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 – zaświadczenie, że stado zwierząt ras lokalnych jest objęte programem ochrony zasobów genetycznych, wydane przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych.

2. Do wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 5, w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 7, dołącza się zaświadczenie o średniorocznym stanie zwierząt wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę albo podmiot upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej. Zaświadczenie to za ostatni rok realizacji programu rolnośrodowiskowego składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku, w którym zakończono realizację tego programu.

§ 13. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzje administracyjne w sprawie przyznania:

1) pierwszej płatności rolnośrodowiskowej — w terminie od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

2) kolejnych płatności rolnośrodowiskowych — w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności.

2. Producent rolny realizuje program rolnośrodowiskowy od dnia 1 marca roku, w którym została wydana decyzja administracyjna o przyznaniu pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

3. Pierwszą płatność rolnośrodowiskową wypłaca się w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego, a kolejne płatności – w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności.

§ 13a. 1. W przypadku śmierci producenta rolnego, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania tej płatności, jego spadkobierca może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności na miejsce zmarłego producenta rolnego, jeżeli objął w posiadanie użytki rolne lub stado zwierząt ras lokalnych objęte zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej na miejsce zmarłego producenta rolnego składa się w terminie 2 miesięcy od dnia jego śmierci.

3. Spadkobierca producenta rolnego podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca producenta rolnego dołącza:

1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;

2) zaświadczenie, że stado zwierząt ras lokalnych jest objęte programem ochrony zasobów genetycznych, wydane przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych — w przypadku pakietu wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 7. 

5. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca producenta rolnego dołącza:

1) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

2) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, spadkobierca producenta rolnego składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

7. Jeżeli z dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5, wynika, że jest więcej niż jeden spadkobierca producenta rolnego, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce zmarłego producenta rolnego i przyznanie mu płatności rolnośrodowiskowej.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca producenta rolnego składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej przez spadkodawcę.

9. Decyzję w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej spadkobiercy producenta rolnego wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez tego spadkobiercę warunku złożenia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

§ 13b. 1. W przypadku śmierci producenta rolnego, która nastąpiła po dniu wydania decyzji o przyznaniu pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, jego spadkobiercy może być przyznana płatność rolnośrodowiskowa, jeżeli:

1) objął w posiadanie użytki rolne lub stado zwierząt ras lokalnych objęte zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2) spełnia warunki przyznania pomocy;

3) zostaną przez niego przejęte zobowiązania związane z przyznaną spadkodawcy płatnością rolnośrodowiskową;

4) środki finansowe z tytułu płatności rolnośrodowiskowej nie zostały w całości wypłacone spadkodawcy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej spadkobiercy producenta rolnego stosuje się odpowiednio przepisy § 13a ust. 2—9. 

§ 14. 1. Jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności rolnośrodowiskowej nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje producentowi rolnemu, na rzecz którego przeniesiono posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych, jeżeli w terminie 35 dni od dnia tego przeniesienia złoży on wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji i zobowiąże się do kontynuowania realizacji programu rolnośrodowiskowego do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1, złożonym przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię umowy sprzedaży lub innej umowy, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych nastąpiło po dniu wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności rolnośrodowiskowej.

§ 15. 1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że zasady zwykłej dobrej praktyki rolniczej nie są przestrzegane, płatność rolnośrodowiskowa podlega w danym roku zmniejszeniu o 1,5 % za każde uchybienie.

2. Jeżeli w jednym z kolejnych lat ponownie zostanie stwierdzone nieprzestrzeganie zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, płatność rolnośrodowiskowa podlega w danym roku:

1) zmniejszeniu o 7 % za każde uchybienie, inne niż stwierdzone poprzednio;

2) zawieszeniu — w przypadku uchybienia, które zostało stwierdzone poprzednio.

3. Płatność rolnośrodowiskowa podlega zawieszeniu również w kolejnym roku lub latach po roku, w którym zmniejszono lub zawieszono płatność rolnośrodowiskowa, o których mowa w ust. 2, jeżeli odpowiednio w tym roku lub latach ponownie zostanie stwierdzone nieprzestrzeganie zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej.

§ 16.1. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w realizacji poszczególnych zadań w ramach pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, płatność rolnośrodowiskowa podlega w danym roku zmniejszeniu o wysokości określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w części przyznanej producentowi rolnemu do:

1) działek rolnych lub

2) zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, lub

3) stref buforowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6

— w stosunku do których stwierdzono takie uchybienie.

2. Jeżeli ponownie zostanie stwierdzone uchybienie w realizacji poszczególnych zadań w ramach pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, płatność rolnośrodowiskowa podlega zawieszeniu w danym roku i w roku następnym.

3. Płatność rolnośrodowiskowa podlega w danym roku zawieszeniu również wówczas, gdy producent rolny nie prowadzi rejestru działalności rolnośrodowiskowej.

§ 17. 1. Płatność rolnośrodowiskowa podlega wstrzymaniu i zwrotowi, jeżeli:

1) producent rolny:

a) nie realizuje pakietu objętego wnioskiem,

aa) realizuje zadania w ramach wariantu lub pakietu na innych użytkach rolnych niż użytki, na których zadania te powinny być realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym wstrzymaniu i zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do działek rolnych znajdujących się na tych innych użytkach rolnych,

b) nie opracował planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, albo opracował go niezgodnie z warunkami określonymi w § 4, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2,

c) zmniejszył powierzchnię użytków rolnych, na których powinien być realizowany program rolnośrodowiskowy, przy czym wstrzymaniu i zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do działek rolnych objętych zmniejszeniem;

2) u producenta rolnego, któremu na podstawie § 16 ust. 2 zawieszono płatność rolnośrodowiskową, ponownie stwierdzono uchybienie w realizacji poszczególnych zadań w ramach pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2. 

2. Płatność rolnośrodowiskową podlega zwrotowi w trybie i na zasadach określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

§ 18. Producent rolny, któremu przyznano płatność rolnośrodowiskowa, przechowuje przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji programu rolnośrodowiskowego:

1) plan działalności rolnośrodowiskowej;

2) rejestr działalności rolnośrodowiskowej;

3) dowody zakupu nawozów i środków ochrony roślin;

4) atest dla opryskiwacza ciągnikowego oraz dokumenty potwierdzające:

a) ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin w produkcji roślinnej,

b) prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin;

5) wyniki analizy zasobności gleb przeprowadzonej zgodnie z przepisami o nawozach i nawożeniu;

6) zaświadczenie o wpisie zwierząt do ksiąg zwierząt hodowlanych wydane przez podmiot prowadzący księgę.

§ 19. W 2004 r. wniosek dotyczący realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, składa się w terminie od dnia 1 września do dnia 1 października, a płatność rolnośrodowiskowa wypłaca się w terminie od dnia 31 października do dnia 30 listopada.

§ 19a. 1. W przypadku przyznania płatności rolnośrodowiskowej za realizację w 2004 r. pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, uznaje się, że producent rolny, któremu przyznano płatność, realizuje program rolnośrodowiskowy w zakresie tego pakietu od dnia 1 marca 2004 r.

2. Plan działalności rolnośrodowiskowej dotyczący pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, może być opracowany w 2004 r. przy udziale pracowników wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. (poz. 1809)

Załącznik nr 2

(uchylony).

Załącznik nr 3

WYKAZ STREF PRIORYTETOWYCH

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 254, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.