ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

Na podstawie art. 85 pkt 1–2a i pkt 4a oraz art. 85a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb zawarcia umowy, na której podstawie następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym;

2) sposób i termin składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka;

3) sposób i termin składania oświadczenia, o którym mowa w art. 82a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”;

4) wzór informacji, o której mowa w art. 82a ustawy.

§ 2. 1. Otwarty fundusz emerytalny udostępnia formularz umowy, na której podstawie następuje uzyskanie członkostwa w funduszu, na swojej stronie internetowej.

2. Osoba zamierzająca przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego występuje w trybie korespondencyjnym do funduszu z wnioskiem o przyjęcie do tego funduszu na formularzu umowy udostępnionym przez ten fundusz.

3. Otwarty fundusz emerytalny, na żądanie osoby zamierzającej przystąpić do funduszu, przekazuje w trybie korespondencyjnym formularz umowy na piśmie. Wraz z formularzem umowy przekazywany jest ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny otwartego funduszu emerytalnego oraz informacja, o której mowa w art. 82a ustawy, aktualna w dniu przekazania przez fundusz formularza umowy.

§ 3. 1. Formularz umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 3, zawiera następujące informacje i oświadczenia:

1) oznaczenie nazwy, siedziby oraz adres funduszu;

2) podstawowe dane osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy;

3) oświadczenie o stosunkach majątkowych między osobą zamierzającą przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego a jej małżonkiem, chyba że osoba ta nie pozostaje w związku małżeńskim;

4) informację o skutkach niezłożenia dyspozycji, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy, oraz oświadczenie osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego o zapoznaniu się z treścią tej informacji;

5) oświadczenie osoby zamierzającej przystąpić do funduszu o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym otwartego funduszu emerytalnego;

6) oświadczenie osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego o zapoznaniu się z treścią informacji, o której mowa w art. 82a ustawy, aktualną w dniu przekazania przez fundusz formularza umowy;

7) informacje o obowiązkach, określonych w § 7—9, oraz o zakresie danych przekazywanych do otwartego funduszu emerytalnego przez jego członka w celu wykonania tych obowiązków;

8) data podpisania wniosku i podpis osoby występującej z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu emerytalnego;

9) dane umożliwiające otwartemu funduszowi emerytalnemu nawiązanie kontaktu z członkiem funduszu: adres do korespondencji, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania, numery telefonów, faksów oraz adresy poczty elektronicznej;

10) oświadczenie osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego o wyborze trybu i formy przesyłania przez fundusz informacji, o których mowa w art. 191 ust. 1 i art. 192 ust. 1 ustawy;

11) imienne wskazanie osoby fizycznej lub osób fizycznych, którym w razie śmierci osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego zostaną wypłacone środki niewykorzystane zgodnie z art. 131 ustawy, w tym co najmniej imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

12) procentowe oznaczenie udziału wskazanych imiennie osób fizycznych w środkach przypadających im po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131 ustawy.

2. W zakresie określonym w ust. 1 pkt 1–8 formularz umowy wypełnienia się obowiązkowo.

3. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany stosować odrębne, odpowiednio oznaczone formularze umowy dla osoby, która:

1) nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, który zawiera dodatkowo oświadczenie tej osoby o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu emerytalnym;

2) jest członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego, który zawiera dodatkowo oświadczenie tej osoby o uczestnictwie w innym funduszu, z podaniem informacji o nazwie tego funduszu i o numerze rachunku w tym funduszu.

§ 4. 1. Organ nadzoru sporządza i publikuje na swojej stronie internetowej informację, o której mowa w art. 82a ustawy, co najmniej dwa razy w roku, na podstawie danych na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

2. Organ nadzoru informuje pisemnie otwarty fundusz emerytalny o zamiarze publikacji nowej informacji, o której mowa w ust. 1, wskazując datę jej dokonania.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5. 1. Umowa z otwartym funduszem emerytalnym zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez osobę reprezentującą fundusz, niezwłocznie po otrzymaniu przez fundusz formularza umowy spełniającego warunki określone w rozporządzeniu oraz obejmującego treść wymaganych oświadczeń i danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 3, pod warunkiem że otrzymany formularz został prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę występującą z wnioskiem o przyjęcie do funduszu, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku gdy formularz umowy nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny zwraca się w trybie korespondencyjnym do osoby zamierzającej przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego o usunięcie braków stwierdzonych w otrzymanym formularzu umowy w określonych przez siebie terminie, trybie i formie.

3. Osoba reprezentująca otwarty fundusz emerytalny jest obowiązana oznaczyć na formularzu datę i godzinę zawarcia umowy.

4. Otwarty fundusz emerytalny ma prawo uzależnić zawarcie umowy od:

1) poświadczenia wiarygodności podpisu osoby zamierzającej przystąpić do funduszu w sposób przez siebie określony;

2) przekazania kopii określonego przez siebie dokumentu, potwierdzającego prawdziwość danych osoby zamierzającej przystąpić do funduszu, określonych we wniosku w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, sporządzonej w określonej przez siebie formie;

3) usunięcia braków stwierdzonych w otrzymanym formularzu umowy w określonych przez siebie terminie, trybie i formie, w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.

5. Otwarty fundusz emerytalny informuje osobę zamierzającą przystąpić do funduszu o numerze rachunku w funduszu przez wpisanie go do formularza umowy albo przekazanie pisemnej informacji o tym numerze w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez fundusz informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonaniu odpowiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

§ 6. 1. Umowa o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym jest zawierana pisemnie, pod rygorem nieważności.

2. Liczbę egzemplarzy umowy określa otwarty fundusz emerytalny, przy czym co najmniej jeden egzemplarz jest niezwłocznie przekazywany osobie zamierzającej przystąpić do funduszu.

§ 7. Członek otwartego funduszu emerytalnego, który zawarł związek małżeński, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie właściwy fundusz o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem.

§ 8. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio do każdorazowej zmiany w stosunkach majątkowych między członkiem otwartego funduszu emerytalnego a jego małżonkiem, z zastrzeżeniem art. 83 ust. 2 ustawy.

§ 9. Członek otwartego funduszu emerytalnego niezwłocznie informuje na piśmie fundusz o każdorazowej zmianie imion, nazwiska, adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi — również gminy i poczty, a także numeru PESEL, a w przypadku gdy członkowi nie nadano numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu.

§ 10. Pierwszą informację, o której mowa w art. 82a ustawy, organ nadzoru sporządza i publikuje na swojej stronie internetowej w dniu 1 stycznia 2012 r., według danych z dnia 30 listopada 2011 r.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378.