ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym 1)

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 2) 1. 3) Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. 4) Funkcję Pełnomocnika pełni Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

§ 2. 5) Do zadań Pełnomocnika należy:

1) 6) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, w tym w szczególności w zakresie wynikającym z „Planu dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SISII) (MasterPlan SISII)”;

2) 7) inicjowanie oraz koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych mających znaczenie dla Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego, w tym opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych, a także uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie dorobku prawnego Schengen;

3) (uchylony); 8)

4) 9) zapewnienie bieżącej, prawidłowej współpracy i wymiany informacji w zakresie dotyczącym Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego między organami administracji rządowej a organami Unii Europejskiej, w tym współdziałanie z Komisją Europejską przy budowie polskiego Narodowego Komponentu Systemu Informacyjnego Schengen i wdrażaniu Wizowego Systemu Informacyjnego;

5) dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji działań związanych z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, a także analizowanie zagrożeń wpływających na opóźnienia w realizacji „Planu dostosowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SISII) (MasterPlan SISII PL)” i wdrażania Wizowego Systemu Informacyjnego oraz wnoszenie propozycji zapobiegających opóźnieniom;

6) 10) rozpatrywanie innych spraw w zakresie związanym z Systemem Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemem Informacyjnym.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane w okresach półrocznych, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 5. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, a także zlecać przeprowadzenie ekspertyz.

§ 6. 11) Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 12) .


1)    Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 158, poz. 1060), które weszło wżycie z dniem 7 września 2010 r.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) (Dz. U. Nr 62, poz. 420), które weszło w życie z dniem 10 kwietnia 2007 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Mnistrów z dnia 11 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (Dz. U. poz. 1185), które weszło w życie z dniem 30 października 2012 r.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8)    Przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

12) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 grudnia 2004 r.