ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie, zwany dalej „podmiotem zlecającym”.

§ 2. 1. Koszty badania, orzeczenia lub zaświadczenia, o których mowa w § 1, są dokumentowane fakturą i zestawieniem sporządzanym przez świadczeniodawcę, stanowiącym załącznik do faktury.

2. Faktura obejmuje kwotę stanowiącą sumę cen badań, orzeczeń lub zaświadczeń wymienionych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia i zawiera:

1) imię i nazwisko osoby, której przeprowadzono badanie, wydano orzeczenie lub zaświadczenie;

2) numer PESEL osoby, o której mowa w pkt 1, lub jej datę urodzenia – w przypadku gdy nie posiada ona numeru PESEL;

3) datę przeprowadzenia badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia;

4) rodzaj i zakres przeprowadzonego badania;

5) cenę przeprowadzonego badania, wynikającą z umowy zawartej przez podmiot zlecający ze świadczeniodawcą, lub w przypadku braku stosownej umowy – cenę ustaloną na poziomie:

a) ceny przewidzianej dla danego rodzaju badania w umowie zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia albo

b) najniższej ceny danego rodzaju badania ustalonej w umowach zawieranych przez właściwy ze względu na miejsce jego przeprowadzania oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku gdy świadczeniodawcą nie zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie określonego rodzaju badania;

6) cenę wydania orzeczenia lub zaświadczenia, wynikającą z umowy zawartej przez podmiot zlecający ze świadczeniodawcą;

7) sumę wartości przeprowadzonych badań oraz wydanych orzeczeń lub zaświadczeń;

8) datę wystawienia i numer faktury.

§ 3. 1. Faktura i zestawienie, o których mowa w § 2 ust. 1, są przekazywane podmiotowi zlecającemu w formie pisemnej.

2. W terminie 14 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, podmiot zlecający stwierdza ich prawidłowość lub wskazuje zastrzeżenia i występuje o ich uzupełnienie albo skorygowanie.

§ 4. 1. Podmiot zlecający dokonuje zapłaty świadczeniodawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. W przypadku niedokonania zapłaty w terminie ustalonym w ust. 1 świadczeniodawca naliczy odsetki ustawowe za zwłokę.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. (poz. 2790)

WZÓR

ZESTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ, WYDANYCH ORZECZEŃ LUB ZAŚWIADCZEŃ DO FAKTURY

(PDF)