ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa odrębny sposób ubezpieczania w stosunku do osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5–13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, które ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa zostały oddelegowane do wykonywania pracy lub wyznaczone do pełnienia służby poza macierzystą jednostką, zwanych dalej „ubezpieczonymi na zasadach szczególnych”.

§ 2. Ubezpieczeni na zasadach szczególnych, spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1–16 i pkt 20–34 ustawy, podlegają ubezpieczeniu z każdego z tych tytułów na zasadach określonych w ustawie, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. 1. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia służby oblicza i pobiera z dochodu ubezpieczonego na zasadach szczególnych macierzysta jednostka, w której ubezpieczony pełni służbę, zwana dalej „płatnikiem składek”.

2. Płatnik składek przekazuje składki na ubezpieczenie zdrowotne do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w formie zbiorczej za wszystkich ubezpieczonych na zasadach szczególnych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są przekazywane za dany miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

3. Płatnik składek prowadzi indywidualne wykazy przekazywanych składek na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych na zasadach szczególnych w sposób umożliwiający kontrolę poprawności obliczenia, pobrania i odprowadzenia składek.

4. Do kontroli, o której mowa w ust. 3, są upoważnione wyłącznie organy nadrzędne płatnika składek upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do kontrolowania działalności płatnika składek.

§ 4. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zalicza wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych na zasadach szczególnych do innych przychodów w rozumieniu art. 116 pkt 9 ustawy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 1)1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 997), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).