ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Programu Stypendialnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Programu Stypendialnego, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2004 r., zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie wdrożenia i realizacji Narodowego Programu Stypendialnego, zwanego dalej „Programem”.

2. Zadanie określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:

1) przygotowanie harmonogramu prac oraz koordynację prac niezbędnych do realizacji zadania;

2) inicjowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych niezbędnych do wdrożenia i realizacji Programu;

3) zapewnienie bieżącej i prawidłowej współpracy oraz wymiany informacji między administracją rządową a podmiotami realizującymi Program;

4) dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie doskonalenia współpracy między administracją rządową a podmiotami realizującymi Program;

5) podejmowanie działań w celu zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych niezbędnych do wdrożenia i realizacji Programu;

6) podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia wdrożenia Programu, w tym absorpcji środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na ten cel.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych w realizacji jego zadań.

§ 4. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów i w porozumieniu z właściwym ministrem, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty aktów prawnych wynikających z zakresu jego działania.

§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;

2) półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach związanych z realizacją zadania, o którym mowa w § 2.

§ 6. Pełnomocnik może, za zgodą właściwego ministra, powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 30 — oświata i wychowanie.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.