ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2013 r.