ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Optyki Stosowanej

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Instytut Optyki Stosowanej z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000035725, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-87-90 1) z dniem 1 stycznia 2013 r. otrzymuje nazwę Instytut Optyki Stosowanej imienia prof Maksymiliana Pluty.

§ 2. Nadzór nad Instytutem Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty, zwanym dalej „Instytutem”, sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 3. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii oraz nauk przyrodniczych i technicznych, w obszarach:

1) optyki stosowanej i instrumentalnej;

2) optoelektroniki;

3) tworzenia i rozwoju podstaw technologii wytwarzania i metod badań.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych dających podstawy teoretyczne w dziedzinie wykorzystywania zjawisk optycznych do badań naukowych i budowy aparatury i przyrządów obejmujących:

a) nowe technologie pomiarowe wykorzystujące zjawiska optyczne, fotoniczne, elektroniczne oraz wykorzystujące technologie informatyczne,

b) optoelektroniczne systemy wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i kontroli założonych układów infrastruktury przemysłowej, w tym wykorzystujące technologie informatyczne,

c) systemy komunikacji bezprzewodowej wykorzystujące fale elektromagnetyczne,

d) nowe rozwiązania techniczne i technologiczne instrumentów oraz przyrządów pomiarowych i kontrolnych,

e) podzespoły, sensory i urządzenia do systemów pomiarowych oraz aplikacji technologicznych, które stwarzają możliwość rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze nauki, gospodarki, zdrowia, ochrony środowiska, obronności i administracji,

f) materiałoznawstwo i wybrane zagadnienia inżynierii materiałowej,

g) integrację zaawansowanych technologii optoelektronicznych na rzecz zastosowań przemysłowych,

h) opracowywanie nowych metod oceny jakości wyrobów i ich zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej oraz wprowadzanie w kraju standardów europejskich i światowych w zakresie objętym przedmiotem działania,

i) ekoinnowacje do stosowania w optoelektronice i optyce,

j) systemy informatyczne i oprogramowania sterujące urządzeniami i systemami pomiarowymi,

k) walidacje metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury,

l) metody i technologie optyczne, optoelektroniczne, fotoniczne i informatyczne wspomagające rozwój biotechnologii,

m) metody i technologie optyczne, optoelektroniczne, fotoniczne i informatyczne wykorzystywane w systemach ochrony środowiska,

n) prognozowanie kierunków rozwoju technologii pomiarowych wykorzystujących zjawiska optyczne, fotoniczne, elektroniczne oraz wykorzystujących technologie informatyczne oraz prognozowanie rynków na wyżej wymienione technologie,

o) prognozowanie kierunków rozwoju przemysłów: optycznego, optoelektrycznego i fotonicznego, jak również prognozowanie rynków na wyroby wyżej wymienionych przemysłów,

p) tworzenie technologii i urządzeń ochrony środowiska,

r) doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych;

2) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;

3) upowszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;

4) świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.


1) Instytut Optyki Stosowanej został utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 1 października 1954 r. w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Optyki, zmienionym zarządzeniem nr 69/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji centralnego laboratorium pod nazwą Centralne Laboratorium Optyki do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 405/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 10 października 1990 r., następnie zmienionym zarządzeniem nr 19/Org/91 Mnistra Przemysłu i Handlu z dnia 7 września 1991 r. w sprawie zmiany nazwy Centralnego Laboratorium Optyki oraz wprowadzającym zmiany w zarządzeniu w sprawie dostosowania organizacji centralnego laboratorium pod nazwą Centralne Laboratorium Optyki do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.