ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000018572, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-87-78 1) z dniem 1 stycznia 2013 r. otrzymuje nazwę COBRO — Instytut Badawczy Opakowań.

§ 2. Nadzór nad COBRO — Instytutem Badawczym Opakowań, zwanym dalej „Instytutem”, sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 3. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w obszarach:

1) opakowalnictwa;

2) tworzenia i rozwoju podstaw technologii wytwarzania i metod badań.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących:

a) właściwości materiałów opakowaniowych,

b) technologie nowych materiałów opakowaniowych i opakowań,

c) wzajemne oddziaływania na siebie produktu i opakowania oraz metod zabezpieczania pakowanego produktu,

d) opracowywanie nowych metod oceny jakości, bezpieczeństwa wyrobów i ich zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej oraz wprowadzanie w kraju standardów europejskich i światowych w zakresie objętym przedmiotem działania,

e) organizację i zarządzanie gospodarką opakowaniami oraz procesami produkcji opakowań,

f) prognozowanie kierunków rozwoju przemysłu i rynku opakowań,

g) tworzenie technologii i urządzeń ochrony środowiska, sozologii związanej z opakowaniami,

h) doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych;

2) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;

3) upowszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;

4) świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.


1) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań został utworzony zarządzeniem nr 45 Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 6 października 1973 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, zmienionym zarządzeniem nr 17/Org/94 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.