ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu medycznego, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o komisjach lekarskich, rozumie się przez to powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich przysługuje dodatkowe wynagrodzenie obliczone jako iloczyn:

1) dla przewodniczącego komisji lekarskiej — kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów, nie mniejszej niż 180 zł i nie większej niż 200 zł, oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył;

2) dla lekarza — członka wojewódzkiej komisji lekarskiej — kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów, nie mniejszej niż 130 zł i nie większej niż 150 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;

3) dla sekretarza komisji lekarskiej — kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów, nie mniejszej niż 100 zł i nie większej niż 120 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;

4) dla pracownika średniego personelu medycznego, wyznaczonego do powiatowej komisji lekarskiej — kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów, nie mniejszej niż 80 zł i nie większej niż 100 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2012 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 187, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1368.