ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 224, poz. 2270 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 274) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 382,82 ha, położone na terenach miast: Tczew, Kwidzyn, Starogard Gdański, Malbork i Gdańsk oraz gmin: Krokowa, Gniewino, Tczew, Chojnice, Człuchów i Sztum.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) opis granic terenu Żarnowiec I otrzymuje brzmienie:

„1. Teren ŻARNOWIEC I zlokalizowany w gminie Krokowa oraz w gminie Gniewino

Teren zlokalizowany jest na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych: Kartoszyno i Nadole, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy działek: 104/2 i 128/2 (pobocze drogi Tyłowo — Lubkowo) i biegnie linią łamaną przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 104/2. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek: 104/2, 199/47 i 199/48 i dalej skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 5 po granicy działki 199/39. Od pkt 5 granica skręca w kierunku północno-zachodnim, biegnąc po granicy działki 206 (pobocze drogi Tytowo — Lubkowo) do pkt 6. Od pkt 6 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt 7 po granicy działki 199/36, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, biegnąc po granicy działki 199/36 do pkt 8. Od pkt 8 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 199/20 do pkt 9, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 199/20 do pkt 10. Od pkt 10 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 199/20 do pkt 11, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, biegnąc po granicy dziatek: 199/18 i 199/39 do pkt 12. Od pkt 12 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną po granicy działki 199/47

do pkt 13, a następnie skręca w kierunku północnym i biegnie po granicy działki 199/47 do pkt 14. Od pkt 14 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 15 po granicy dziatek: 199/44 i 199/45 do pkt 16, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 17 po granicy działki 199/45 do pkt 18. Od pkt 18 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 19 po granicy działki 199/45 do pkt 20, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 199/45 do pkt 21. Od pkt 21 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 199/19 i 199/37 do pkt 22, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 199/37 do pkt 23. Od pkt 23 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 24 po granicy działki 199/37 do pkt 25, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/37 do pkt 26. Od pkt 26 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 27 po granicy działki 205 do pkt 28, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działek: 199/127, 199/130 do pkt 29. Od pkt 29 skręca w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez pkt 30 po granicy działki 199/131 do pkt 31, a następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną po granicy działki 205/1 do pkt 32. Od pkt 32 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim linią łamaną po granicy działki 199/133 do pkt 33. Od pkt 33 granica skręca w kierunku północno-zachodnim przez pkt 34 do pkt 35, biegnąc po granicy działki 199/133, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim, biegnąc linią łamaną przez pkt: 36, 37 po granicy działki 204 do pkt 38. Od pkt 38 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim linią łamaną przez pkt 39 po granicy dziatek: 35/5, 36/5 i 204 do pkt 40. Od pkt 40 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim linią łamaną przez pkt: 41 i 42 po granicy dziatek: 199/124 i 199/123 do pkt 43, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim, biegnąc po granicy działek: 199/123, 293/34 do pkt 44. Od pkt 44 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim, biegnąc linią łamaną przez pkt: 45 i 46 po granicy dziatek: 293/34, 293/35 i 293/21 do pkt 47, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 48 po granicy działki 293/37 do pkt 49. Od pkt 49 granica skręca w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez pkt 50 po granicy działki 293/37 do pkt 51, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 199/16 do pkt 52. Od pkt 52 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/16 do pkt 53, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 199/16 do pkt 54. Od pkt 54 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 293/8 do pkt 55, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 199/87 do pkt 56, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działki 199/30 do pkt 57. Od pkt 57 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/30 do pkt 58. Od pkt 58 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 59 po granicy działki 199/160 do pkt 60, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 200 do pkt 61. Od pkt 61 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 199/74 i 199/119 do pkt 62, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działek: 199/119 i 293/23 do pkt 63. Od pkt 63 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy dziatek: 293/41 i 293/42 do pkt 64, a następnie skręca w kierunku południowym, biegnąc po granicy działki 293/42 do pkt 65. Od pkt 65 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/140 do pkt 66, a następnie skręca w kierunku północnym i biegnie linią łamaną po granicy działki 199/25 do pkt 67. Od pkt 67 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim linią łamaną przez pkt: 68, 69 po granicy działki 207 do pkt 70, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działki 199/133 linią łamaną do pkt 71. Od pkt 71 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/133 przez pkt 72 do pkt 73, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 199/133 do pkt 74. Od pkt 74 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 199/167 do pkt 75. Od pkt 75 granica biegnie w kierunku południowym linią łamaną przez pkt 76 po granicy działki 199/63 do pkt 77, a następnie biegnie w kierunku południowym po granicy działki 207 do pkt 78. Od pkt 78 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 199/66 do pkt 79, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt: 80, 81 po granicy działki 199/133 do pkt 82. Od pkt 82 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/133 do pkt 83, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 84 po granicy działki 199/133 do pkt 85. Od pkt 85 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną przez pkt: 86, 87 po granicy działki 199/73 do pkt 88, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez pkt: 89, 90 po granicy działek: 203/2,199/45,199/47 do pkt 91. Od pkt 91 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/47 do pkt 92, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 93 po granicy działek: 199/48 i 104/2 do pkt 94. Od pkt 94 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 104/2 do pkt 1.”,

b) opis granic terenu Czatkowy I otrzymuje brzmienie:

„5. Teren CZATKOWY I zlokalizowany w gminie miasta Tczew

Teren zlokalizowany jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 2, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego u zbiegu granic działek: 10/2 i 3/2 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 3/2 do pkt 2, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działek: 3/2 i 3/4 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy dziatek: 3/4 i 3/2 do pkt 4, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 3/4 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 3/4 i 3/3 do pkt 6, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 10/2 (ul. Malinowska) do pkt 1.”,

c) na końcu opisu granic i terenu pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej dodaje się opis granic terenów: Gdańsk I, Gdańsk II i Gdańsk III w brzmieniu:

„18. Teren GDAŃSK I zlokalizowany w gminie miasta Gdańsk

Teren zlokalizowany jest na działce położonej w obrębie ewidencyjnym 64, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego u zbiegu działek: 693, 694 i 393/4 (leżącego na granicy obrębów ewidencyjnych: 53 i 64) w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 693 do pkt 2, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez pkt: 3, 4, 5, 6 po granicy działki 693 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 693 do pkt 8, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki do pkt 9. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 693 do pkt 10, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy działki 693 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim linią łamaną przez pkt: 12, 13 po granicy działki 693 (granica obrębów ewidencyjnych: 53, 64) do pkt 1.

19. Teren GDAŃSK II zlokalizowany w gminie miasta Gdańsk

Teren zlokalizowany jest na działce położonej w obrębie ewidencyjnym Klukowo, określonej linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy działek: 371/4, 371/3, 366 w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 371/3 do pkt 2, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy dziatek: 371/3, 371/2 i 371/5 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 371/5 linią łamaną przez pkt: 4 i 5 do pkt 6, a następnie skręca w kierunku północnym i biegnie po granicy działki 371/5 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 371/5 i 371/3 do pkt 1.

20. Teren GDAŃSK III zlokalizowany w gminie miasta Gdańsk

Teren zlokalizowany jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Klukowo, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy dziatek: 364/2, 306/1 (ul. Spadochroniarzy) w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 364/2 do pkt 2, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 364/2 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 364/2 do pkt 4, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 364/2 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną przez pkt 6 po granicy działki 364/2 do pkt 7, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez pkt: 8 i 9 po granicy dziatek: 364/2 i 335/2 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 335/2 do pkt 11, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 335/2 do pkt 1.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.