ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 383,00 ha położone na terenach miast: Piotrków Trybunalski, Ozorków, Zgierz, Łódź, Łęczyca, Kutno, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko, Sieradz, Rawa Mazowiecka oraz gmin: Sławno, Ksawerów, Tomaszów Mazowiecki, Wróblew, Wolborz i Widawa, w tym: 18,12 ha położonych w Łodzi (obszar „Dąbrowa II” — 5,22 ha i Kompleks „Kurczaki” — 12,90 ha), 17,42 ha położonych w Kutnie — Kompleks Wschodnia — obszar nr 1 oraz 15,74 ha położonych w Piotrkowie Trybunalskim — Kompleks III, przeznaczonych pod realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) w Podstrefie Łódź:

— opis granic i terenu Kompleksu Nowy Józefów — Srebrna otrzymuje brzmienie:

„Kompleks Nowy JózefówSrebrna

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny P-39 (ark. mapy 5, 6, 7 i 11) m. Łódź dz. Polesie.

Granica biegnie od punktu nr 1019, położonego na południowo-zachodnim narożniku działki nr 102/3, w kierunku północnym wzdłuż działki nr 102/3 do punktu nr 1007 i dalej w tym samym kierunku wzdłuż działki nr 100/4 do punktu nr 1002. Od punktu nr 1002 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 1001, a dalej na północ do punktu nr 1004, leżącego na południowym skraju drogi oznaczonej jako działka nr 101/3. W punkcie nr 1004 granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym skrajem drogi do punktu nr 365 i dalej do punktu nr 1P. Z punktu nr 1P biegnie w linii prostej na południe do punktu nr 2P, leżącego na północnym skraju ul. Nowy Józefów, tj. na działce nr 100/1. Od punktu nr 2P granica biegnie na zachód do punktu nr 997, a następnie na południowy zachód do punktu nr 996. Z punktu nr 996 biegnie na zachód północnym skrajem ul. Nowy Józefów (działki nr: 100/1 i 102/2) do punktu nr 1008 i dalej do punktu nr 1019, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny K-18 (ark. mapy nr 1), obręb ewidencyjny K-19 (ark. mapy nr 1) m. Konstantynów, obręb ewidencyjny P-39 m. Łódź.

Granica biegnie z punktu nr 1013 na zachód północnym skrajem ul. Nowy Józefów do punktu nr 995 i dalej przez punkty nr: 1006, 1005, 1014, 1015, 1016, 1017 do punktu nr 1018, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 315/4. W punkcie nr 1018 zmienia kierunek na północny i biegnie wschodnim skrajem drogi oznaczonej jako działka nr 331/3, wzdłuż działek nr: 315/4 i 315/1 do punktu nr 351. Tu zmienia kierunek na zachodni i przecinając drogę (działka nr 331/3) biegnie do punktu nr 328, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 139 w obrębie ewidencyjnym P-39. Z punktu nr 328 granica biegnie na zachód, środkiem rowu wzdłuż południowych granic działek nr: 139, 138 i 137 do punktu nr 439000485. Dalej biegnie na północ do punktu nr 439000481, po czym skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 439000480, gdzie ponownie skręca na północ i dochodzi do punktu nr 285. Następnie przecinając drogę (działka nr 332), dochodzi do punktu nr 439100658, leżącego na granicy m. Łodzi i obrębu ewidencyjnego K-18 (Konstantynów). Dalej granica biegnie wzdłuż działki nr 59 do punktu nr 434, gdzie skręca na północny wschód i biegnąc wzdłuż północnych granic dziatek nr: 59, 60 i 61, dochodzi do punktu nr 433 i dalej przez punkt nr 431 dochodzi do punktu nr 426. Tu skręca na południe i biegnąc wzdłuż działki nr 61 zachodnim skrajem drogi, dociera do punktu nr 12. Od punktu nr 12 biegnie na zachód, przecinając drogę przez punkt nr 749, gdzie zmienia kierunek na południowy i przez punkty nr: 750 i 751 biegnie do punktu nr 746. Następnie biegnie na wschód po granicy m. Łodzi do punktu nr 439100669, a następnie na południe, przecinając drogę do punktu nr 354. Z punktu nr 354 granica biegnie na wschód południowym skrajem drogi (działka nr 104/7) wzdłuż północnej granicy działek nr: 315/4, 109, 108, 107/2 i 105/5 do punktu nr 363, leżącego u zbiegu południowej granicy drogi oraz granicy działki nr 105/5 i bocznicy kolejowej (działka nr 103/4). W punkcie nr 363 załamuje się i biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 105/5 i bocznicy kolejowej (działka nr 103/4) do punktu nr 426, w którym odchyla się na wschód do punktu nr 427, z którego ponownie biegnie na południe do punktu nr 423 i dalej wraca do punktu nr 1013, od którego rozpoczęto opis.”,

- na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu Kurczaki w brzmieniu:

„Kompleks Kurczaki

Obszar o powierzchni 12.8966 ha przeznaczony pod duże inwestycje określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123. poz. 600. z późn. zm.)

Obręb ewidencyjny G-30 (ark. mapy ewidencyjnej nr 1, 2, 3, 4) m. Łódź dz. Górna.

W skład kompleksu wchodzą działki ewidencyjne od nr 580 do nr 624, od nr 587/1 do nr 587/4 oraz działki nr: 623/2, 623/3, 623/4, 623/9, 623/11, 623/12, 623/13, 623/14 o łącznej powierzchni 12,8966 ha.

Granica biegnie od punktu nr 126 w kierunku południowo-wschodnim po granicy obrębów ewidencyjnych G-19 i G-30, równolegle do torów kolejowych do punktu nr 319700161, dalej przez punkt nr 319700162 do punktu nr 319700163 i dalej do punktu nr 1705, pokrywając się z granicą obrębu ewidencyjnego G-30. W punkcie nr 1705 granica przesuwa się o 0,57 m na południe do punktu nr 3382, z którego biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 3410 do punktu nr 3411. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 3374, w którym skręca na zachód i biegnie wzdłuż działki nr 623/16 do punktu nr 3352. Następnie skręca pod kątem prostym na południe i wzdłuż działki nr 623/16 dochodzi do punktu nr 3705, a dalej na wschód do punktu nr 3706.

W punkcie nr 3706 zmienia kierunek na południowy i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 623/14 dochodzi do punktu nr 3708. Od punktu nr 3708 biegnie na południowy wschód do punktu nr 3709, leżącego na granicy kompleksu i ul. Kurczaki. Z punktu nr 3709 granica biegnie linią łamaną w kierunku zachodnim, a dalej północno-zachodnim, wzdłuż tuku ul. Kurczaki do punktu nr 298.

Z punktu nr 298, który jest południowo-zachodnim narożnikiem opisywanego kompleksu, granica biegnie na północ do punktu nr 126, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Piotrków Trybunalski opis granic i terenu Kompleksu III otrzymuje brzmienie:

„Kompleks III

Obszar o łącznej powierzchni 15.7387 ha przeznaczony pod duże inwestycje określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123. doz. 600. z późn. zm.)

Obszar nr 1

Obszar położony jest w obrębie ewidencyjnym nr 31 m. Piotrków Trybunalski, w południowej części miasta, między ul. Dmowskiego i ul. Niską.

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Dmowskiego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15/19, w kierunku południowym do punktu nr 2, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 15/2, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie w linii prostej przez punkt nr 3 do punktu nr 4, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 15/67. Z punktu nr 4 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 5, 6 do punktu nr 7, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 15/43, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 8. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 10, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/43. Z punktu nr 10 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 11, 12 do punktu nr 13, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/76. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 15/76 do punktu nr 14, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 15, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/78, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 15/78 do punktu nr 16. Z punktu nr 16 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 17, położonego przy zbiegu działek nr: 23, 22/71 i 22/72, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 22/74 przez punkty nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 do punktu nr 26. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 27, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie zachodnią granicą dziatek nr 24/1 i 24/2 przez punkty nr: 28, 29, 30, 31,32 do punktu nr 33, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 24/2. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 34, gdzie skręca w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 35 do punktu nr 36, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 15/79. Dalej biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 37, 38 do punktu nr 39, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/7. Dalej biegnie w kierunku wschodnim w linii prostej przez punkty nr: 40, 41, 42, 43 do punktu nr 44, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/7. Tu granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 45, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni i, biegnąc wschodnią granicą dziatek nr: 25/211, 25/209 przez punkt nr 46, dochodzi do punktu nr 47, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 48, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/6, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie w linii prostej przez punkt nr 49 do punktu nr 50. W punkcie nr 50, położonym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/111, granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 51, gdzie skręca na zachód i wzdłuż północnej granicy działki nr 25/6 przez punkty nr: 52, 53, 54, 55 dochodzi do punktu nr 56, tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy dziatek nr: 25/111, 25/6, 25/209 przez punkty nr: 57, 58, 59 do punktu nr 60. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 61 i dalej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 62, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/7. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 63 do punktu nr 64, gdzie skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią granicą działki nr 25/214 przez punkty nr: 65, 66 do punktu nr 67. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79 do punktu nr 80, położonego w północno--zachodnim narożniku działki nr 21/2. Dalej skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 20/2 przez punkty nr: 81, 82 do punktu nr 83, a następnie w kierunku zachodnim do punktu nr 84, gdzie skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 85. Następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 86. Z punktu nr 86 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 19/2, przez punkty nr: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 do punktu nr 95, gdzie skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią granicą działki nr 15/19 przez punkty nr: 96, 97, 98 do punktu nr 99, położonego w północno--wschodnim narożniku działki nr 15/19 przy ul. Dmowskiego. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obszar znajduje się w obrębie ewidencyjnym 31 m. Piotrków Trybunalski, w południowej części miasta, między ul. Niską, Orlą i Szklarską.

Granica biegnie od punktu nr 100, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 50/18 przy ul. Niskiej, w kierunku południowym przez punkty nr: 101, 102 do punktu nr 103, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 50/15. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 104, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 50/15, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 52/2 do punktu nr 112, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 113. Następnie skręca na wschód i biegnie do punktu nr 114, gdzie załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 115. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 116 do punktu nr 117, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 53/4. Dalej biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy ul. Żelaznej (działka nr 1), przez punkty nr: 118, 119, 120 do punktu nr 121, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 122. Dalej biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy ul. Niskiej (działka nr 49), przez punkty nr: 109, 110, 111 do punktu nr 100, od którego rozpoczęto opis.”,

c) opis granic i terenu Podstrefy Ozorków otrzymuje brzmienie:

Podstrefa Ozorków

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny nr 8 i 12.

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy zbiegu działek nr: 17/10 i 18/7, po granicy działki nr 17/10 do punktu nr 2, dalej wzdłuż granicy dziatek nr: 2/1 i 2/10 do punktu nr 3 i granicą dziatek nr: 3/1, 4/1 i 5/1 do punktu nr 4. Dalej granicą działek nr: 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1 do punktu nr 5, następnie przez działkę nr 14 do punktu nr 5a, dalej wzdłuż granicy działki nr 15/1 w stronę południową i granicą działki nr 15/2 w stronę południową do punktu nr 5b. Dalej biegnie przez działki nr: 15/2, 20/2 do punktu nr 5c, następnie granicą działki nr 21/4 w stronę północną do punktu nr 5d, dalej granicą działki nr 21/3 do punktu nr 5e, dalej po granicy dziatek nr: 21/3 i 22 do punktu nr 5f, dalej granicą działki nr 22 do punktu nr 5g, dalej granicą działki nr 22 do punktu nr 5h, dalej granicą dziatek nr: 24 i 25 do punktu nr 5j, dalej granicą działki nr 26 do punktu nr 6a, dalej granicą działki nr 81/7 do punktu nr 6b, dalej granicą działki nr 81/7 do punktu nr 7, dalej północnymi granicami dziatek nr: 81/8, 81/10, 80/2, 79, 78 do punktu nr 8a, dalej po granicy działki nr 63/1 do punktu nr 8b, dalej po granicy działki nr 63/1 do punktu nr 9, a następnie granicą działki nr 69 przez punkty nr: 10, 11, 12 do granicy działki nr 78, gdzie skręca na południe po granicy tej działki do punktu nr 13, dalej biegnie południową granicą działki nr 78 do punktu nr 14. Od punktu nr 14 granica biegnie na południowy wschód po granicy działki nr 80/2 do punktu nr 15, a następnie, omijając siedlisko, przez punkt nr 16 do punktu nr 17 (zbieg granic dziatek nr: 80/3, 81/11 i ul. Adamówek). Od punktu nr 17 granica biegnie wzdłuż ul. Adamówek na zachód do punktu nr 18, a następnie wzdłuż ul. Adamówek (bez omijania istniejącej zabudowy na działkach nr: 83/2, 84/2, 86, 87/2) do punktu nr 21. Dalej biegnie na zachód do końca granicy działki nr 90/5 do punktu nr 22, a następnie po zachodniej granicy działek nr: 90/5 i 90/4 w stronę północną do punktu nr 23, omijając siedliska na działkach nr: 91/6, 91/5, 92/4, do punktu nr 24, po czym wraca do ul. Adamówek przez punkt nr 25 do punktu nr 26, a następnie biegnie po całej zachodniej granicy działek nr: 94/2 i 94/1 do punktu nr 27. Dalej granica kieruje się na wschód do punktu nr 28, położonego na granicy między działkami nr: 97/6 i 97/14. Następnie biegnie zachodnią granicą dziatek nr: 97/14, 97/13, 97/7, 97/2, 4/7, 3/6, 2/11 do punktu nr 29, położonego na północnej granicy działki nr 2/8. Od punktu nr 29 biegnie do punktu nr 30, położonego na zachodniej granicy działki nr 2/5, a następnie do punktu nr 31a, opuszczając teren określony w obrębie ewidencyjnym 0-12. Od punktu nr 31a granica biegnie pomiędzy działkami nr: 5/2 i 6/4 przez punkt nr 31 b, dalej granicą dziatek nr: 6/3, 7/5, 8/3, 9/3, 10/4, 11/5 do punktu nr 31c, dalej na południe granicą działek nr: 11/5, 12/3, 13/3 do punktu nr 31d, dalej na wschód granicą obrębu ewidencyjnego nr 8 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny nr 8.

Granica biegnie od punktu nr 1, granicą między ul. Bema i działką nr 173/119, do punktów nr: 2, 3, dalej granicą działki nr 173/15 do punktu nr 4, dalej po działce nr 173/114 do punktu nr 5, a następnie granicą działki nr 173/15, przez punkt nr 6, do punktu nr 1, od którego opis rozpoczęto.”,

d) w Podstrefie Sieradz opis granic i terenu Kompleksu III otrzymuje brzmienie:

„Kompleks III

Obręb ewidencyjny nr 16 m. Sieradz.

Kompleks III obejmuje działki nr: 143/2, 144/2, 147, 146/3, 195/86, 141/1, 141/2, 205/1, 205/2, 196/1, 196/2, 195/24, 195/25 o pow. 1,6955 ha.

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w południowej krawędzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w punkcie przecięcia się z początkiem wschodniej granicy działki nr 145/2, dalej w kierunku południowym do punktu nr 2, stanowiącego narożnik budynku, następnie biegnie po ścianie tego budynku położonego na działce nr 146/3, a dalej po ścianie budynków położonych na działce nr 145/2 do punktu nr 3 i w przedłużeniu tych budynków wzdłuż ogrodzenia biegnie do punktu nr 4, w którym załamuje się w kierunku zachodnio-północnym i linią łamaną przez punkty nr: 5 i 6 w granicy dziatek nr: 145/2 i 144/2 dochodzi do punktu nr 7. Dalej biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia w granicy z działką nr 144/1 do punktu nr 8, gdzie załamuje się na południe i biegnie po granicy działek nr: 143/1 i 142/2 przez punkt nr 9 do punktu nr 10. W punkcie nr 10 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną po granicy działki nr 205/2 przez punkt nr 11 do punktu nr 12. Z punktu nr 12 biegnie w kierunku południowym w linii prostej po granicy z działkami nr: 205/3, 205/2, 141/5 i 141/2 do punktu nr 13, w którym lekko załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 14. Dalej biegnie północną stroną ul. Łokietka, w kierunku wschodnim, wzdłuż trwałego ogrodzenia w granicy działek nr: 195/24, 146/3, 195/86 do punktu nr 15, gdzie załamuje się w kierunku północnym i biegnie po granicy z działką nr 146/4 do punktu nr 16, w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 17, przecinając budynek na długości 18,5 m. Z punktu nr 17 granica biegnie w kierunku północnym po ścianie budynku położonego na działce nr 146/3 i dalej wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 18, położonego w granicy działki nr 150/1, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i linią łamaną przez punkty nr: 19, 20, 21 po ścianie budynków położonych na działkach nr: 149 i 148 biegnie do punktu nr 22. W punkcie nr 22 załamuje się na północ i w linii prostej, w granicy z działką nr 148, biegnie do punktu nr 23, położonego w południowej krawędzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Z punktu nr 23 granica biegnie południową stroną ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w kierunku zachodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

e) w Podstrefie Ksawerów opis granic i terenu Kompleksu I otrzymuje brzmienie:

„Kompleks I

Obręb ewidencyjny Ksawerów (ark. map nr 154, 202, 203, 204 i 251).

Kompleks obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 2161/31, 2161/32, 2161/36, 2161/37, 2161/38 i 2161/39 o łącznej powierzchni 15,3539 ha.

Granica biegnie od punktu oznaczonego w ewidencji gruntów nr 8500, położonego na północno-zachodnim narożniku działki nr 2161/31 i wschodnim skraju drogi oznaczonej jako działka nr 2161/26, początkowo w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 8501 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 8504. Stąd biegnie początkowo w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 8499, a dalej na południe, wzdłuż działki nr 2161/31 do punktu nr 8498. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przecinając drogę oznaczoną jako działka nr 2161/26, biegnie do punktu nr 8491. Dalej biegnie na wschód, wzdłuż działki nr 2161/36 do punktu nr 8495. Z punktu nr 8495 biegnie na południe do punktu nr 542, a następnie po załamaniu się na zachód do punktu nr 539, leżącego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2161/37. Z punktu nr 539 granica biegnie w kierunku południowym do punktu nr 1544 i dalej linią łamaną w kierunku zachodnim, a potem północnym przez punkty nr: 1546, 564, 563 i 548 do punktu nr 8483, leżącego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2161/37. Z punktu nr 8483 granica biegnie na północ, wschodnim skrajem drogi (działka nr 2161/26) do punktu nr 8500, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks jest położony w odległości ok. 300 m od ul. Szkolnej (oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1853), która stanowi drogę wojewódzką. Z powierzchni kompleksu została wyłączona droga oznaczona jako działka nr ewidencyjny 2161/26.”,

f) w Podstrefie Kutno opis granic i terenu Kompleksu Wschodnia otrzymuje brzmienie:

„Kompleks WSCHODNIA

Obręb ewidencyjny Sklęczki (3).

Kompleks WSCHODNIA jest położony we wschodniej części miasta. Składa się z trzech obszarów usytuowanych wzdłuż ul. Wschodniej między ul. Sklęczkowską (droga krajowa nr 2) i ul. Górną. Punkty załamania granic Kompleksu są oznaczone kolejno od nr 1 do nr 38.

Obszar nr 1

Obszar o powierzchni 17.4215 ha przeznaczony pod duże inwestycje określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123. poz. 600. z późn. zm.l,

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem terenu, położonym na granicy między działkami nr: 108/1, 109 oraz nr 66 (ul. Sklęczkowska). Począwszy od tego punktu, granica biegnie w kierunku wschodnim południową granicą działki nr 66 do punktu nr 2, tam skręca na południe i przez punkt nr 3 biegnie do punktu nr 4, wzdłuż zachodniego brzegu projektowanej ulicy, równolegle do istniejącej drogi — ul. Wschodniej. W punkcie nr 4 skręca na południowy zachód i biegnie do punktu nr 7 przez punkty nr: 5 i 6, równolegle do istniejącego gazociągu, w odległości 25 m od jego osi. W punkcie nr 7 granica skręca na zachód do punktu nr 8, położonego na granicy działek nr: 111 i 112. W punkcie tym zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 9, położonego na północnym brzegu drogi — ul. Żołnierskiej u zbiegu granic działek nr: 110 i 111. Następnie skręca na zachód i północnym brzegiem ul. Żołnierskiej biegnie do punktu nr 10, położonego na granicy między działkami nr: 108/1 i 109. Od tego punktu biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy między działkami nr: 108/1 i 109 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Granica biegnie od punktu nr 11 równolegle do wschodniej granicy istniejącej drogi gruntowej — ul. Wschodniej, na południe do punktu nr 4. Od tego punktu biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 12, leżącego na granicy między działkami nr: 130 i 131. W punkcie nr 12 skręca na południowy zachód i biegnie linią prostą wzdłuż granicy między działkami nr: 130 i 131 do punktu nr 13, leżącego na północnej granicy ul. Stalowej — działka nr 162, przecina ul. Stalową i od punktu nr 14, leżącego na południowej granicy działki nr 162 i jednocześnie stanowiącego zbieg granic działek nr: 195/1 i 196/1, biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 15, położonego na wschodniej granicy projektowanej ulicy. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie równolegle do wschodniej granicy istniejącej drogi gruntowej — ul. Wschodniej do punktu nr 16, leżącego na południowej granicy działki nr 162. Przecina ją i począwszy od punktu nr 17, biegnie dalej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 11, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3

Granica biegnie od punktu nr 18, leżącego na granicy z działką nr 295/6 przy ul. Stalowej stanowiącej działkę nr 162. Od tego punktu granica biegnie wzdłuż ul. Stalowej do punktu nr 19, tu skręca na południowy wschód i biegnie linią łamaną równolegle do istniejącego gazociągu przez punkty nr: 20, 21, 22 do punktu nr 23. W punkcie nr 23, leżącym na zachodniej granicy drogi gruntowej, granica skręca na południe i biegnie wzdłuż tej drogi przez punkty nr: 24, 25, 26 do punktu nr 27. Tu skręca na zachód i biegnie linią łamaną środkiem rowu przez punkty nr: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 do punktu nr 35. W punkcie nr 35 skręca na północ i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 36, 37, 38 do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis.”,

g) na końcu opisu granic i terenu łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej dodaje się opis granic i terenów Podstref: Chociw i Wolborz w brzmieniu:

Podstrefa Chociw

Obszar Podstrefy obejmuje grunty położone w miejscowości Chociw, gmina Widawa, przy trasie Widawa—Szczerców, po zachodniej stronie trasy.

Podstrefa obejmuje działki nr: 200/2,202/3,204/8, 222/2, 220/2 o łącznej powierzchni 2,9951 ha.

Obszar nr 1

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w zachodniej krawędzi drogi nr 355 oraz początku południowej granicy drogi nr 219, w kierunku południowym zachodnią stroną drogi po granicy z działkami nr: 204/8, 222/2, 202/3 do punktu nr 2. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą po granicy z działką nr 202/5 wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 3, w którym skręca w kierunku północnym i po granicy z działkami nr: 201/1, 202/4 i 222/1 biegnie do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie w kierunku zachodnim linią prostą po granicy z działką nr 222/1 i częściowo z działką nr 204/10 do punktu nr 5. Tu załamuje się w kierunku północnym i linią prostą po granicy z działką nr 204/10 dochodzi do punktu nr 6. Dalej biegnie w kierunku wschodnim, południową krawędzią drogi nr 219, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Granica biegnie od punktu nr 7, położonego na przecięciu granicy między działkami nr: 220/2 i 220/1 z północną krawędzią drogi nr 219, w kierunku północnym linią prostą wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i po granicy z działką nr 221 dochodzi do punktu nr 9. W punkcie nr 9 załamuje się na południe i po granicy z działką nr 220/3 biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 10, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i północną krawędzią drogi nr 219 dochodzi do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wolborz

Gmina Wolborz

Podstrefa obejmuje działki nr: 1250/3, 1251/17 i 1263/3 o łącznej powierzchni 5,0848 ha.

Granica biegnie od punktu nr 83, będącego południowym narożnikiem działki nr 1251/17, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż wschodniej granicy drogi (działka nr 1249/2) do punktu nr 249. Z punktu nr 249 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy z działką nr 1251/16 do punktu nr 6772 i dalej w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 1251/17 do punktu nr 96. Punkt ten jest południowo-zachodnim narożnikiem drogi gruntowej (działka nr 1251/13). Z punktu nr 96 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 1251/17 i działki nr 1251/13 do punktu nr 93 i dalej do punktu nr 92, będącego północnym narożnikiem działki nr 1263/3 i działki nr 1263/4. Dalej biegnie wzdłuż granicy tych działek w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 91, gdzie skręca na południe do punktu nr 90. Z punktu nr 90 biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1263/3, będącej również północno-wschodnią granicą działki nr 1263/4, do punktu nr 87. Dalej biegnie w tym samym kierunku do punktu nr 85 południową granicą działki nr 1263/3, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 83, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.