ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację projektów Domów Polskich

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności oraz tryb udzielania pomocy finansowej dotyczącej realizowania projektów Domów Polskich, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 2, str. 138).

3. Pomoc może być udzielana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2007 r.

§ 2. Pomoc może być udzielana konsorcjum eksportowemu na realizację projektu Domu Polskiego, wyłącznie jako dotacja, na pokrycie części kosztów przeprowadzenia pogłębionego badania wybranego rynku zagranicznego i opracowania planu działań eksportowych na tym rynku oraz prowadzonej przez konsorcjum eksportowe na tym rynku działalności promocyjnej.

§ 3. 1. Przez konsorcjum eksportowe należy rozumieć spółkę kapitałową, której celem jest prowadzenie działalności eksportowej na wybranym rynku zagranicznym, w odniesieniu do produktów i usług wspólników lub akcjonariuszy, lub innych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wspólnikami lub akcjonariuszami konsorcjum eksportowego powinno być co najmniej 5 przedsiębiorców działających w ramach tej samej lub kilku pokrewnych branż, wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przedsiębiorcy powiązani kapitałowo lub organizacyjnie w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm. 2) ) są traktowani jako jeden wspólnik lub akcjonariusz konsorcjum eksportowego.

§ 4. 1. Pomocy udziela się:

1) na etapie doradztwa, obejmującym okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, na przeprowadzenie pogłębionego badania wybranego rynku zagranicznego oraz opracowanie planu działań eksportowych na tym rynku;

2) na etapie promocji, obejmującym okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, na przedsięwzięcia promocyjne realizowane zgodnie z planem, o którym mowa w pkt 1, polegające na:

a) udziale w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych, z wyłączeniem udziału w projektach realizowanych w ramach poddziałania 2.2.2. wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744),

b) organizacji pokazów i wystaw polskich towarów,

c) przygotowaniu, druku i dystrybucji materiałów promocyjnych w językach obcych,

d) reklamie.

2. Pomocy nie udziela się:

1) przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w sektorze transportu;

2) w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i rybactwa, wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

3) jeżeli byłaby bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

4) jeżeli byłaby uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

§ 5. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli:

1) konsorcjum eksportowe złoży kompletny wniosek o dofinansowanie kosztów przeprowadzenia pogłębionego badania wybranego rynku zagranicznego i opracowania planu działań eksportowych na tym rynku oraz prowadzonej działalności promocyjnej konsorcjum eksportowego, zwany dalej „wnioskiem”, wraz z wymaganymi dokumentami;

2) konsorcjum eksportowe oraz każdy z jego wspólników lub akcjonariuszy:

a) nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

b) nie otrzymał pomocy publicznej na realizację tego samego projektu z innych źródeł;

3) w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku konsorcjum eksportowe nie otrzymało pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 100 tys. euro;

4) konsorcjum eksportowe oraz każdy z jego wspólników lub akcjonariuszy należycie wypełnia zobowiązania wynikające z innych umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu, zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki;

5) łączna kwota zaangażowania kapitałowego konsorcjum eksportowego w realizację projektu wyniesie co najmniej równowartość 50 tys. euro w postaci pieniężnej i nie ulegnie zmniejszeniu w okresie realizacji umowy o udzielenie pomocy;

6) projekt, w tym również podmiot wybrany do przeprowadzenia pogłębionego badania wybranego rynku zagranicznego, uzyska pozytywną opinię wydziału ekonomiczno-handlowego właściwej terytorialnie ambasady, konsulatu lub stałego przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, zwanego dalej „wydziałem ekonomiczno-handlowym”.

§ 6. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) informacje dotyczące konsorcjum eksportowego oraz każdego z jego wspólników lub akcjonariuszy i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;

2) oświadczenie każdego ze wspólników lub akcjonariuszy konsorcjum eksportowego o istnieniu lub braku powiązań kapitałowych lub organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 3;

3) informacje dotyczące pomocy de minimis uzyskanej przez konsorcjum eksportowe w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

4) oświadczenie konsorcjum eksportowego oraz każdego z jego wspólników lub akcjonariuszy o spełnieniu warunków, o których mowa w § 5 pkt 2;

5) deklaracje konsorcjum eksportowego oraz każdego z jego wspólników lub akcjonariuszy o spełnieniu warunków, o których mowa w § 5 pkt 5;

6) informację dotyczącą projektu, obejmującą:

a) wnioskowaną kwotę dofinansowania,

b) charakterystykę projektu,

c) harmonogram działań podejmowanych w ramach projektu,

d) spodziewane rezultaty realizacji projektu,

e) skrócony biznesplan projektu, prezentujący nakłady i źródła finansowania przewidywanych działań.

2. Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

3.  Konsorcjum eksportowe oraz każdy z jego wspólników lub akcjonariuszy dołącza do wniosku następujące dokumenty:

1) kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

3) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej.

4. Wniosek składa się wraz z wymaganymi dokumentami w jednym egzemplarzu.

5. Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

§ 7.1. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek konsorcjum eksportowego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wpływu wniosku.

2. Wnioskowi, który nie spełnia wymogów, o których mowa w § 6, i nie został poprawiony lub uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 30 dni, nie nadaje się dalszego biegu.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki ocenia projekt, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) wykonalność projektu;

2) wpływ projektu na długookresowy rozwój przedsiębiorstw wspólników lub akcjonariuszy tworzących konsorcjum eksportowe;

3) przewidywane zaangażowanie finansowe konsorcjum eksportowego;

4) wysokość środków finansowych zaangażowanych w realizację projektu, mających zapewnić płynność finansową i terminową realizację działań konsorcjum eksportowego w okresie realizacji umów, o których mowa w ust. 4 i 6;

5) relacja szacowanych kosztów do oczekiwanych rezultatów;

6) doświadczenie i zaplecze organizacyjne wspólników lub akcjonariuszy zaangażowanych w realizację projektu.

4. W przypadku pozytywnej oceny projektu minister właściwy do spraw gospodarki zawiera z konsorcjum eksportowym umowę o udzielenie dotacji na pokrycie części kosztów przeprowadzenia pogłębionego badania wybranego rynku zagranicznego i opracowania planu działań eksportowych na tym rynku.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki ocenia wyniki realizacji projektu na etapie doradztwa na podstawie przedstawionego pogłębionego badania wybranego rynku zagranicznego, zaopiniowanego przez wydział ekonomiczno-handlowy, oraz opracowanego planu działań eksportowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wpływu tych dokumentów.

6. W przypadku pozytywnej oceny wyników etapu doradztwa minister właściwy do spraw gospodarki podpisuje z konsorcjum eksportowym umowę o udzielenie dotacji na pokrycie części kosztów działalności promocyjnej prowadzonej przez konsorcjum eksportowe.

§ 8. 1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są, poniesione w roku budżetowym przez konsorcjum eksportowe, wyłącznie w związku z realizacją projektu:

1) na etapie doradztwa, koszty:

a) przeprowadzenia pogłębionego badania wybranego rynku zagranicznego przez podmiot, o którym mowa w § 5 pkt 6,

b) opracowania planu działań eksportowych;

2) na etapie promocji, ujęte w planie działań konsorcjum eksportowego, koszty:

a) wynajęcia powierzchni na imprezach targowych i wystawienniczych,

b) projektu i zabudowy powierzchni, montażu, scenografii,

c) transportu, ubezpieczenia oraz odprawy celnej eksponatów i elementów zabudowy powierzchni,

d) wpisu do katalogu targowego,

e) przejazdu i zakwaterowania maksymalnie

2  przedstawicieli konsorcjum eksportowego, uczestniczących w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych lub w wyjazdowych misjach handlowych,

f) przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych w językach obcych,

g) reklamy,

h) zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu.

2.  Pomoc nie może być udzielona na pokrycie kosztów:

1) osobowych zatrudnienia pracowników konsorcjum eksportowego;

2) wykupienia, wydzierżawienia bądź adaptacji nieruchomości;

3) podróży służbowych, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e.

3. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

4. Pomoc na działania podejmowane na etapie doradztwa jest udzielana:

1) jednorazowo, wyłącznie na pokrycie kosztów poniesionych po dniu zawarcia umowy;

2) w wysokości nieprzekraczającej równowartości 20 tys. euro;

3) w wysokości nieprzekraczającej 50 % właściwie udokumentowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

5. Pomoc na działania podejmowane na etapie promocji jest udzielana:

1) w okresie 12 miesięcy, na pokrycie kosztów poniesionych po dniu zawarcia umowy;

2) w wysokości nieprzekraczającej równowartości 80 tys. euro;

3) w wysokości nieprzekraczającej 50 % właściwie udokumentowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 85, poz. 727.