ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego

Na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwrot kosztów zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego następuje na wniosek lekarza lub felczera złożony, w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, do którego zgłoszenie zostało przekazane.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, lekarz lub felczer dołącza dowód księgowy potwierdzający wysokość poniesionych kosztów zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

§ 2. 1. Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, do którego zgłoszenie zostało przekazane, sprawdza wniosek i dołączony do niego dowód księgowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, pod względem rachunkowym oraz formalnym.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub w dołączonym do niego dowodzie księgowym, o którym mowa w § 1 ust. 2, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, do którego zgłoszenie zostało przekazane, informuje na piśmie lekarza lub felczera o nieprawidłowościach oraz wzywa do ich niezwłocznego usunięcia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.