ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się, z dniem 4 maja 2004 r., Ministerstwo Polityki Społecznej.

2. W skład Ministerstwa Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy działu zabezpieczenie społeczne, wydzielone z dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej po przekształceniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 106, poz. 1115), oraz pracownicy obsługujący ten dział.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.