ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermanna

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Minister-członek Rady Ministrów, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zakresu działania Ministra należy:

1) wykonywanie czynności wynikających ze sprawowanej przez Prezesa Rady Ministrów funkcji nadzoru nad działalnością Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz funkcji kontrolnych wobec Wojskowych Służb Informacyjnych, realizowanych za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, zwanych dalej „służbami specjalnymi”, oraz związanych z odpowiedzialnością za działalność tych służb;

2) koordynowanie działalności służb specjalnych oraz ich współdziałania z Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Służbą Więzienną, Służbą Celną, organami: celnymi, skarbowymi, kontroli skarbowej, informacji finansowej i służbami rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa;

3) koordynowanie współdziałania służb specjalnych z właściwymi organami i służbami innych państw;

4) wykonywanie i nadzorowanie zadań oraz misji specjalnych w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. Zadania, o których mowa w § 2, Minister wykonuje z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w szczególności przez:

1) przygotowanie i przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów oraz — po uzyskaniu jego zgody — Radzie Ministrów:

a) projektów założeń polityki w zakresie bezpieczeństwa państwa i ochrony jego porządku konstytucyjnego,

b) projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa państwa, w tym także projektów dotyczących lustracji, z zastrzeżeniem kompetencji właściwych ministrów,

c) opinii w sprawie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie związanym z bezpieczeństwem państwa,

d) ocen stanu bezpieczeństwa państwa,

e) projektów planów i kierunków działania służb specjalnych,

f) ocen wykonywania przez służby i organy, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, powierzonych im zadań,

g) projektów działań zmierzających do stworzenia zintegrowanego systemu służb specjalnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa,

h) projektów wytycznych Prezesa Rady Ministrów w sprawie działalności służb specjalnych oraz oceny stanu ich realizacji, i) projektów wytycznych Prezesa Rady Ministrów wiążących właściwych ministrów w sprawie współdziałania służb specjalnych oraz oceny stanu ich realizacji;

2) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli, a także koordynowanie działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu w zakresie ich kompetencji ustawowych;

3) sprawowanie bieżącej kontroli wobec Wojskowych Służb Informacyjnych poprzez żądanie od ich Szefa informacji, dokumentów i sprawozdań, po uprzednim zawiadomieniu Ministra Obrony Narodowej;

4) opracowywanie i przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów projektów wytycznych dla Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do działalności Wojskowych Służb Informacyjnych i Żandarmerii Wojskowej, w celu zapewnienia wymaganego współdziałania służb specjalnych;

5) stosowanie środków nadzoru określonych w ustawach, wynikających z odpowiedzialności za działania służb specjalnych;

6) wnioskowanie do Prezesa Rady Ministrów o zastosowanie środków nadzoru, określonych w ustawach, wynikających z odpowiedzialności za działania organów, o których mowa w § 2 pkt 2;

7) kontrolowanie realizacji zadań służb i organów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, w zakresie działań podejmowanych w celu ochrony bezpieczeństwa państwa;

8) przygotowanie opinii o kandydatach na stanowiska Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych oraz ich zastępców;

9) wydawanie, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, postanowień i decyzji, o których mowa w art. 48c, 48d, 48e i 48f ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631), oraz wypełnianie innych zadań wynikających z ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową;

10) reprezentowanie Prezesa Rady Ministrów w kontaktach międzynarodowych związanych z działalnością służb specjalnych;

11) rozpatrywanie, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, skarg na działalność służb specjalnych.

§ 4. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w rozporządzeniu, może żądać od służb i organów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, informacji w szczególności dotyczących:

1) planowania budżetu oraz jego wykonania;

2) planowania działań mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa;

3) zasad i trybu realizacji zadań służbowych;

4) polityki kadrowej;

5) współdziałania służb specjalnych z partnerami zagranicznymi.

§ 5. 1. Minister współdziała z innymi właściwymi organami, w szczególności z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, administracji publicznej, spraw zagranicznych, finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, z zachowaniem opiniodawczo-doradczej funkcji Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

2. Organy administracji rządowej udzielają Ministrowi pomocy w realizacji jego zadań.

§ 6. W zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych w rozporządzeniu Minister może:

1) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 7. Obsługę Ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.