ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I—III szkoły podstawowej i w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”, ustanowionym uchwałą nr 116/2007 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”;

2) formy i zakres pomocy;

3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

§ 2. 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana dzieciom i uczniom, zwanym dalej „uczniami”, rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub naukę w klasach I—III szkoły podstawowej i w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zwanych dalej „szkołą”.

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju jest udzielana uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

3. Pomocy, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm. 2) ).

4. Wartość pomocy:

1) o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty:

a) 70 zł — dla ucznia rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne,

b) 130 zł — dla ucznia klasy I szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

c) 150 zł — dla ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

d) 170 zł — dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2) o której mowa w ust. 2, wynosi 50 zł dla ucznia.

§ 3. 1. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008.

3. Wnioski składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypadku wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1, uczniom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia — ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4.  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć — zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów — oświadczenie o wysokości dochodów.

§ 4. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2, i przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia — ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5. 1. Po otrzymaniu listy uczniów, o której mowa w § 4, odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku pomocy uczniom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia — minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazuje dyrektorowi szkoły środki na dofinansowanie odpowiednio zakupu podręczników oraz środki na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju.

2.  Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1.

3. W przypadku braku możliwości przedłożenia dowodu zakupu dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po złożeniu przez nich oświadczenia o cenie zakupionych podręczników.

4.  Dyrektor szkoły wypłaca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kwotę 50 zł dla ucznia, któremu przyznano pomoc, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320 i Nr 120, poz. 818.