ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację 1)

Na podstawie art. 67b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację (Dz. U. Nr 179, poz. 1266) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) planie restrukturyzacji — należy przez to rozumieć spójny, kompleksowy oraz oparty na realistycznych założeniach plan, pozytywnie zaopiniowany przez właściwy organ przedsiębiorcy, w którym okres restrukturyzacji jest ograniczony do niezbędnego minimum i którego realizacja ma doprowadzić do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, w oparciu o restrukturyzację majątkową, finansową, organizacyjną, zatrudnienia lub mającą na celu modernizację lub racjonalizację produkcji, w tym zmianę profilu produkcyjnego;”;

2) w § 3 w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) przedsiębiorca nie nabył aktywów od innego przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc na ratowanie lub restrukturyzację przed zbyciem tych aktywów, lub upłynął okres 10 lat od wystąpienia u przedsiębiorcy zbywającego aktywa najpóźniejszego ze zdarzeń określonych w § 5 ust. 1 pkt 2.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Pomoc na restrukturyzację, na warunkach określonych w rozporządzeniu, może być udzielana do dnia 9 października 2009 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Program pomocowy nr N 21/08 pod nazwą „Przedłużenie programu restrukturyzacji dla MŚP” został zaakceptowany przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE C 250 z 02.10.2008, str. 2).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320.