ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych 1)

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) planie restrukturyzacji — należy przez to rozumieć spójny, kompleksowy oraz oparty na realistycznych założeniach plan, pozytywnie zaopiniowany przez właściwy organ przedsiębiorcy, w którym okres restrukturyzacji jest ograniczony do niezbędnego minimum i którego realizacja ma doprowadzić do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, w oparciu o restrukturyzację majątkową, finansową, organizacyjną, zatrudnienia lub mającą na celu modernizację lub racjonalizację produkcji, w tym zmianę profilu produkcyjnego;”;

2) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie prowadzi działalności na rynku, na którym występuje lub może występować długoterminowa strukturalna nadprodukcja.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Pomoc na restrukturyzację należności, na warunkach określonych w rozporządzeniu, może być udzielana do dnia 9 października 2009 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Program pomocowy nr N 21/08 pod nazwą „Przedłużenie programu restrukturyzacji dla MŚP” został zaakceptowany przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE C 250 z 02.10.2008, str. 2).