ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Skarb Państwa — prawdopodobieństwo dokonania spłaty ze środków publicznych zobowiązań objętych poręczeniem lub gwarancją, określone z uwzględnieniem finansowych i pozafinansowych czynników ryzyka mogących wystąpić w okresie spłaty zobowiązań objętych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) stawce podatkowej — należy przez to rozumieć, określoną na podstawie odrębnych przepisów, najwyższą możliwą stawkę podatku dochodowego odpowiednio od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów, wyrażoną wzorem:

c) w pkt 8 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„okresie płatności — należy przez to rozumieć okres płatności wyrażony w dniach, miesiącach, kwartałach, półroczach lub latach, stosowany odpowiednio do zaistniałej sytuacji, w odpowiednich wzorach, o których mowa w § 4, z wyłączeniem pkt 11, 11 a, 11b, 12 i 12a; w przypadku gdy okres płatności jest inny niż rok, należy rozliczyć odpowiednie stopy (r, rp) na krótsze okresy i tak dla:”;

2) w § 4:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„EDB, z zastrzeżeniem § 5, ustala się następująco:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla ulgi podatkowej — jest równy:

a) w przypadku obniżenia wysokości podatku, a w szczególności: zwolnienia z podatku, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia podatku — różnicy między kwotą podatku należnego bez uwzględnienia ulgi a kwotą podatku po jej uwzględnieniu,

b) w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, a w szczególności: zwolnienia dochodu w podatku dochodowym — różnicy między kwotą podatku należnego bez uwzględnienia obniżenia podstawy opodatkowania a kwotą podatku po jej obniżeniu;”,

c) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w przypadku gdy obejmowane akcje są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu — jest równy różnicy między wartością wniesionego wkładu pieniężnego lub niepieniężnego a wartością rynkową objętych akcji,”,

d) w pkt 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„dla pożyczki lub kredytu preferencyjnego udzielanych podmiotom niebędącym w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej 1) i posiadającym zabezpieczenia wymagane przez banki — jest równy różnicy między zdyskontowaną wartością odsetek od analogicznej pożyczki lub kredytu udzielanego na warunkach rynkowych a zdyskontowaną wartością odsetek płaconych od pożyczki lub kredytu preferencyjnego; w przypadku pożyczek lub kredytów wymienionych w lit. a—g sposób obliczania jest następujący:”,

e) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10) dla umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, zaległości z tytułu innego świadczenia pieniężnego, innych świadczeń pieniężnych — jest równy kwocie umorzenia;

11) dla rozłożenia na raty zapłaty podatku lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne przed upływem terminu jego płatności — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ki — kwotę raty podatku lub innego świadczenia płatnego w danym okresie,

Li — liczbę dni od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku lub innego świadczenia do momentu płatności danej raty,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

ro — stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania r0 = 0,

G — liczbę rat,

i — oznaczenie kolejnej raty;”.

f) po pkt 11 dodaje się pkt 1 la i 11b w brzmieniu:

„11a)dla rozłożenia na raty świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne, gdy nie jest określony termin jego płatności — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ki — kwotę raty świadczenia płatnego w danym okresie,

Li — liczbę dni od daty udzielenia pomocy do momentu płatności danej raty,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

ro — stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania r0 = 0,

G — liczbę rat,

i — oznaczenie kolejnej raty;

11b) dla odroczenia terminu płatności podatku lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne przed upływem terminu jego płatności — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

K — kwotę odroczonego podatku lub innego świadczenia,

L — liczbę dni odroczenia od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku lub innego świadczenia do momentu płatności,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

ro — stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania r0 = 0,

g) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) dla rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne, wraz z odsetkami za zwłokę — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ki — kwotę raty zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia, wraz z odsetkami za zwłokę, płatnego w danym okresie,

Li — dla zaległości podatkowej liczbę dni od dnia następnego po dniu złożenia wniosku do momentu płatności danej raty, a dla innego zaległego świadczenia pieniężnego liczbę dni od dnia, w którym zaprzestano naliczania odsetek za zwłokę, do momentu płatności danej raty,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

Pi — kwotę opłaty prolongacyjnej naliczonej od danej raty, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa kwotę innej opłaty (odsetek) naliczonej od danej raty; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej opłaty (odsetek) Pi = 0,

G — liczbę rat,

i — oznaczenie kolejnej raty;”,

h) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) dla odroczenia zapłaty zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne, wraz z odsetkami za zwłokę — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

K — kwotę zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia, wraz z odsetkami za zwłokę,

L — dla zaległości podatkowej liczbę dni od dnia następnego po dniu złożenia wniosku do momentu płatności, a dla innego zaległego świadczenia pieniężnego liczbę dni od dnia, w którym zaprzestano naliczania odsetek za zwłokę, do momentu płatności,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym.

P — kwotę naliczonej opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa kwotę innej naliczonej opłaty (odsetek); w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej opłaty (odsetek) P = 0;”;

3) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku gdy pomoc jest rozłożona w czasie, w szczególności gdy pomoc jest udzielana w formie pożyczki lub kredytu preferencyjnego lub dotacji przekazywanej w transzach, przy obliczaniu EDB uwzględnia się zdyskontowaną kwotę tej pomocy.

2. Pomocy udzielanej w formach, o których mowa w § 4 pkt 7, 11, 11a, 11b, 12 i 12a, nie dyskontuje się.”;

4) w § 7:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie w podatku dochodowym od osób fizycznych, beneficjentowi pomocy lub podmiotowi ubiegającemu się o pomoc, uzyskującemu dochód (przychód) z działalności gospodarczej oraz z innych źródeł, należy określić procentowy udział dochodu (przychodu) z prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem dochodu zwolnionego, w łącznej kwocie dochodu (przychodu) uzyskanego w roku, którego dotyczy ulga w spłacie podatku. Wartość pomocy określa się jako iloczyn tego udziału i łącznej wartości udzielonej ulgi.

2. W przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie w podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkom rozliczającym się wspólnie, z których jeden prowadzi działalność gospodarczą lub oboje prowadzą oddzielnie działalność gospodarczą, należy określić procentowy udział dochodu (przychodu) uzyskanego przez każdego z małżonków z prowadzonej działalności gospodarczej w łącznej kwocie dochodu (przychodu) w roku, którego dotyczy ulga w spłacie podatku. Wartość pomocy dla każdego z małżonków określa się jako iloczyn tego udziału i łącznej wartości pomocy.”,

b) uchyla się ust. 5;

5) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Przy ustalaniu wartości pomocy de minimis udzielonej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej należy uwzględnić sumę wartości pomocy udzielonej:

1) tej spółce;

2) podmiotom będącym odpowiednio wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebędącym akcjonariuszem, w zakresie, w jakim pomoc ta została udzielona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tę spółkę.

2. W celu ustalenia wielkości pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w zakresie ulgi w spłacie w podatku dochodowym, należy określić procentowy udział dochodu (przychodu) z prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem dochodu zwolnionego, w spółce, o której mowa w ust. 1, w łącznej kwocie dochodu (przychodu) uzyskanego w roku, którego dotyczy ulga w spłacie podatku. Wartość pomocy określa się jako iloczyn tego udziału i łącznej wartości udzielonej ulgi.

3. Przy ustalaniu wartości pomocy de minimis udzielonej osobie fizycznej prowadzącej równocześnie działalność gospodarczą inną niż w zakresie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej nie uwzględnia się wartości pomocy otrzymanej przez tę osobę z tytułu prowadzonej działalności w takiej spółce.”;

6) uchyla się § 8;

7) w § 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy odrębne przepisy stanowią, że dane przysporzenie finansowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, obowiązującym podatnika, EDN jest równy EDB.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dla pomocy udzielanej w formach, o których mowa w § 4 pkt 11, 11a, 11b, 12, 12a i 15, przyjmuje się, że EDN jest równy EDB.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Kryteria te są określone w pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UEC244Z 1.10.2004).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.