ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania sportów motorowych

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie uprawiania sportów motorowych (Dz. U. Nr 83, poz. 940) w § 2:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) motocyklowego – 17 lat, a w konkurencji młodzików – 10 lat,”;

2) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prawa jazdy właściwego dla uprawianej dyscypliny,”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiązek posiadania prawa jazdy nie dotyczy osób uprawiających sporty motorowe na torach i trasach zamkniętych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.