ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, ustala się na 2,87.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 października 2012 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 iNr238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 664 i 951.