ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia o tematyce handlu zagranicznego

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności oraz tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy finansowej dotyczącej szkoleń o tematyce handlu zagranicznego, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego”.

2. Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

3. Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego może być udzielana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2007 r.

§ 2. 1. Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego obejmuje szkolenia o tematyce handlu zagranicznego organizowane przez podmioty spełniające warunki określone w § 5, zwane dalej „jednostkami szkoleniowymi”, i ma na celu podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedsiębiorców w zakresie techniki i organizacji transakcji handlu zagranicznego.

2. Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego może być udzielana jako dotacja na dofinansowanie udziału przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szkoleniach o tematyce handlu zagranicznego.

§ 3. Pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego nie udziela się:

1) przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w sektorze transportu;

2) w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i rybactwa, wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

3) jeżeli byłaby bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

4) jeżeli byłaby uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

§ 4. 1. Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego może być udzielana na szkolenia, o których mowa w ust. 2, realizowane przez jednostki szkoleniowe, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu.

2. Przez szkolenie należy rozumieć:

1) kurs obejmujący co najmniej 6 godzin lekcyjnych w danym roku kalendarzowym;

2) studium handlu zagranicznego, obejmujące co najmniej 95 godzin lekcyjnych w danym roku kalendarzowym, kończące się egzaminem, zwane dalej „studium”;

3) studia podyplomowe handlu zagranicznego, obejmujące co najmniej 220 godzin lekcyjnych, zwane dalej „studiami podyplomowymi”.

3. Przez godzinę lekcyjną, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć 45 minut.

4. Jednostka szkoleniowa ustala samodzielnie program szkoleń i ich organizację, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Program szkolenia powinien być zgodny z tematyką handlu zagranicznego i w przypadku:

1) studiów podyplomowych – powinien zawierać co najmniej zagadnienia wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w wymiarze godzinowym określonym w tym załączniku;

2) studium – powinien zawierać co najmniej zagadnienia wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w wymiarze godzinowym określonym w tym załączniku;

3) kursu – powinien pozostawać w ścisłym związku z zakresem tematycznym określonym w załącznikach nr 1 lub 2 do rozporządzenia, z tym że co najmniej połowa programu kursu i godzin lekcyjnych jest poświęcona wybranym zagadnieniom wymienionym w tych załącznikach.

6. Liczba uczestników studiów podyplomowych nie może przekraczać 40 osób.

7. Szkolenia objęte pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego kończą się odpowiednio:

1) kurs – zaliczeniem i otrzymaniem zaświadczenia;

2) studium – egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia;

3) studia podyplomowe – obroną pracy i wydaniem świadectwa.

8. Jednostka szkoleniowa wydaje uczestnikom szkolenia zaświadczenie lub świadectwo, o którym mowa w ust. 7, zgodne z wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472) oraz dodatkowe zaświadczenie lub świadectwo ukończenia szkolenia objętego pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Jednostką szkoleniową może być każdy podmiot, który spełnia określone w odrębnych przepisach wymagania do prowadzenia działalności w zakresie doskonalenia zawodowego i dokształcania, z zastrzeżeniem ust. 2, nieposiadający zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. W przypadku studium i studiów podyplomowych jednostkami szkoleniowymi mogą być wyłącznie:

1) państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe oraz wyższe szkoły zawodowe;

2) Polska Akademia Nauk.

3. Jednostka szkoleniowa jest upoważniona do prowadzenia szkoleń objętych pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego po podpisaniu umowy, o której mowa w § 8 ust. 10.

4. Jednostka szkoleniowa bezzwłocznie informuje ministra właściwego do spraw gospodarki, zwanego dalej „Ministrem”, o niedojściu szkolenia do skutku najpóźniej w planowanym dniu rozpoczęcia szkolenia, lub o jego przerwaniu przed planowanym zakończeniem, najpóźniej w dniu przerwania szkolenia.

5. Jednostka szkoleniowa promuje szkolenia objęte pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego oraz informuje o nich osoby zainteresowane.

§ 6. 1. Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego może być udzielana na szkolenia, których uczestnikiem jest przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, który zgłosił się do udziału w szkoleniu, lub wskazana przez przedsiębiorcę osoba fizyczna zatrudniona u niego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo pełniąca funkcję w jego organach, jeżeli spełnia następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) posiada świadectwo maturalne – w przypadku studium;

2) posiada co najmniej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny – w przypadku studiów podyplomowych.

2. Rekrutację uczestników prowadzi jednostka szkoleniowa.

3. Uczestnikami nie mogą być osoby zatrudnione przez jednostkę szkoleniową na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub świadczące usługi na jej rzecz na podstawie umowy cywilnoprawnej albo sprawujące funkcje w organach jednostki szkoleniowej.

§ 7. Minister może udzielić pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego, jeżeli:

1) jednostka szkoleniowa złoży zgłoszenie szkolenia;

2) przedsiębiorca przekaże jednostce szkoleniowej wypełniony formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia objętego pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego, zwany dalej „formularzem zgłoszeniowym”;

3) przedsiębiorca nie posiada zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

4) przedsiębiorca nie otrzymał pomocy publicznej na udział w tym szkoleniu z innych źródeł;

5) przedsiębiorca w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 100 tys. euro;

6) w przypadku kursów lub studium – uczestnik uzyska zaświadczenie ukończenia kursu lub studium;

7) w przypadku studiów podyplomowych – uczestnik zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach w następnym semestrze, a w przypadku ostatniego semestru obroni pracę i uzyska świadectwo;

8) szkolenie, którego dotyczy zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, zostanie ukończone do dnia 30 listopada danego roku; w przypadku studiów podyplomowych termin ten dotyczy semestrów zakończonych w danym roku kalendarzowym;

9) w przypadku kursów i studium – jednostka szkoleniowa złoży rozliczenie kursu lub studium;

10) w przypadku studiów podyplomowych – jednostka szkoleniowa złoży rozliczenie semestru oraz rozliczenie końcowe.

§ 8. 1. Jednostka szkoleniowa zgłasza szkolenie, dotyczące danego roku kalendarzowego, nie później niż trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.

2. Zgłoszenie szkolenia powinno zawierać informacje dotyczące:

1) jednostki szkoleniowej i prowadzonej przez nią działalności;

2) szkolenia.

3. Zgłoszenie szkolenia sporządza się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Do zgłoszenia szkolenia jednostka szkoleniowa dołącza następujące dokumenty:

1) program kursu, studium lub studiów podyplomowych;

2) życiorysy zawodowe kadry prowadzącej szkolenie;

3) kalkulację kosztów szkolenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia;

4) dokument wskazujący osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w jej imieniu;

5) dokumenty potwierdzające status prawny jednostki szkoleniowej oraz prawo do prowadzenia działalności, a w przypadku państwowych szkół wyższych – informację o podstawie prawnej działania;

6) zwięzłą informację o pozostającej w dyspozycji jednostki szkoleniowej kadrze dydaktycznej, obejmującą określenie liczby pracowników, ich stopni naukowych, formy zatrudnienia.

5. Jednostka szkoleniowa składa zgłoszenie szkolenia wraz z wymaganymi dokumentami w trzech egzemplarzach.

6. Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

7. Minister rozpatruje zgłoszenie szkolenia w terminie nieprzekraczającym 45 dni od dnia wpływu zgłoszenia szkolenia.

8. Zgłoszeniu szkolenia, które nie spełnia wymagań określonych w ust. 1–6 i nie zostanie poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, nie nadaje się dalszego biegu.

9. Minister ocenia zgłoszenie szkolenia, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji usług w zakresie doskonalenia zawodowego i dokształcania, uwzględniając jednostki szkoleniowe powstałe z połączenia lub podziału jednostek szkoleniowych działających co najmniej 3 lata;

2) doświadczenie w realizacji szkoleń o tematyce handlu zagranicznego (minimum 5 zrealizowanych szkoleń);

3) profesjonalizm jednostki szkoleniowej (jednostka szkoleniowa posiada personel składający się z wysoko kwalifikowanych szkoleniowców i organizatorów szkoleń; dopuszczalne jest prowadzenie zajęć przez osoby niepozostające w stosunku pracy z jednostką szkoleniową);

4) adekwatność kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenie do programu szkolenia;

5) odpowiednie miejsce i techniczne zaplecze do przeprowadzenia szkolenia.

10. W przypadku pozytywnej oceny zgłoszenia szkolenia Minister zawiera z jednostką szkoleniową umowę.

§ 9. 1. Po podpisaniu umowy, o której mowa w § 8 ust. 10, jednostka szkoleniowa przyjmuje od przedsiębiorcy formularz zgłoszeniowy w dwóch egzemplarzach. Jednostka szkoleniowa przekazuje oryginał formularza zgłoszeniowego do Ministra, razem z rozliczeniem, o którym mowa w § 7 pkt 9 i 10.

2. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:

1) informacje dotyczące przedsiębiorcy;

2) informacje dotyczące pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego;

3) informacje o osobach zgłaszanych do udziału w szkoleniu;

4) oświadczenia przedsiębiorcy o spełnieniu warunków, o których mowa w § 7 pkt 3–5, oraz oświadczenia o:

a) nieprzekroczeniu rocznego limitu pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego,

b) akceptacji ceny jednostkowej szkolenia,

c) wpłacie należności za udział w szkoleniu.

3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

4. Do formularza zgłoszeniowego przedsiębiorca dołącza kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego.

5. Kopie dokumentów składanych wraz z formularzem zgłoszeniowym należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

6. Jednostka szkoleniowa ocenia kompletność i prawidłowość otrzymywanych od przedsiębiorców formularzy zgłoszeniowych, przyjmując kandydatów do udziału w szkoleniu tylko w przypadku spełnienia wszystkich wymagań stawianych w rozporządzeniu uczestnikowi szkolenia.

§ 10. 1. Jednostka szkoleniowa ustala cenę szkolenia jednego uczestnika w wysokości pomniejszonej o kwotę pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego określoną w ust. 6.

2. Przedsiębiorca otrzymuje do zapłaty fakturę wystawioną przez jednostkę szkoleniową za udział w szkoleniu na kwotę pomniejszoną o kwotę pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego określoną w ust. 6 wraz z informacją o źródle i wielkości uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis.

3. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego są koszty poniesione wyłącznie w związku z realizacją danego szkolenia i zalicza się do nich:

1) wynagrodzenia wypłacane przez jednostkę szkoleniową osobom realizującym zajęcia dydaktyczne;

2) koszt materiałów szkoleniowych;

3) koszt wynajmu lub użytkowania własnych sal szkoleniowych i sprzętu dydaktycznego;

4) wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia, w szczególności wydatki na obsługę administracyjno-biurową, materiały eksploatacyjne.

4. Maksymalny dopuszczalny koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego wynosi, w przypadku:

1) wynagrodzenia osób realizujących zajęcia dydaktyczne – 1 000 zł za 1 godzinę lekcyjną;

2) materiałów szkoleniowych – 250 zł za komplet dla 1 uczestnika;

3) wynajmu lub użytkowania własnych sal szkoleniowych i sprzętu dydaktycznego – 3 000 zł za 1 dzień;

4) wydatków bieżących – do 30% sumy kosztów bezpośrednich, o których mowa w pkt 1–3.

5. Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego wypłacana jest jednostce szkoleniowej na każdego uczestnika szkolenia, który spełnił warunek określony w § 7 pkt 6 i 7, w wysokości określonej w ust. 6.

6. Wielkość pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego przypadająca na jednego uczestnika szkolenia wynosi 50% kosztów netto szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego, jednak nie więcej niż:

1) 1 tys. zł – w przypadku kursu;

2) 2 tys. zł – w przypadku studium;

3) 4 tys. zł – w przypadku studiów podyplomowych.

7. W przypadku studiów podyplomowych pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego przypadająca na jednego uczestnika przysługuje na każdy semestr, w wysokości stanowiącej iloraz kwoty określonej w ust. 6 i liczby semestrów.

8. Roczny limit pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego, jaka może być udzielona jednemu przedsiębiorcy, wynosi 12 tys. zł.

§ 11. 1. W 2004 r. wymogu zachowania terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1, nie stosuje się w przypadku zgłoszeń studiów podyplomowych.

2. W 2004 r. zgłoszenia studiów podyplomowych składa się nie później niż do dnia 10 listopada.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. (poz. 2360)

Załącznik nr 3

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE/ ŚWIADECTWO

(PDF)

Załącznik nr 5

KALKULACJA KOSZTÓW SZKOLENIA

(PDF)

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.