ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności oraz tryb udzielania pomocy finansowej dotyczącej udziału przedsiębiorców w imprezach targowo-wystawienniczych oraz organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

3. Pomoc może być udzielana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2007 r.

§ 2. 1. Pomoc może być udzielana jako dotacja dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie części kosztów organizacji konferencji, seminariów, zbiorowych pokazów oraz prezentacji wyrobów przemysłu obronnego, zwanych dalej „przedsięwzięciami promocyjnymi”.

2. Pomocy nie udziela się:

1) przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w sektorze transportu;

2) w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i rybactwa, wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

3) jeżeli byłaby bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

4) jeżeli byłaby uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

§ 3. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli:

1) najpóźniej na 60 dni przez terminem realizacji przedsięwzięcia promocyjnego przedsiębiorca złoży kompletny wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego, zwany dalej „wnioskiem”, wraz z wymaganymi dokumentami;

2) przedsiębiorca realizujący przedsięwzięcie promocyjne:

a) nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

b) nie otrzymał pomocy publicznej na realizację tego przedsięwzięcia z innych źródeł,

c) w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 100 tys. euro,

d) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z innych umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

§ 4. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) informacje dotyczące przedsiębiorcy realizującego przedsięwzięcie promocyjne;

2) informacje dotyczące pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

3) informacje dotyczące przedsięwzięcia promocyjnego, w tym jego kosztorys i źródła finansowania;

4) oświadczenie przedsiębiorcy realizującego przedsięwzięcie promocyjne o spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a i b.

2. Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

3. Do wniosku podmiot realizujący przedsięwzięcie dołącza następujące dokumenty:

1) kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

3) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej;

4) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

4. Przedsiębiorca składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w trzech egzemplarzach.

5. Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w terminie nieprzekraczającym 45 dni od dnia jego wpływu.

7. Wnioskowi, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 1–5 i nie został poprawiony lub uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, nie nadaje się dalszego biegu.

8. Minister właściwy do spraw gospodarki ocenia projektowane przedsięwzięcie promocyjne, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) proeksportowy i zbiorowy charakter przedsięwzięcia promocyjnego;

2) rodzaj przedsięwzięcia promocyjnego, z uwzględnieniem programu, uczestników lub współorganizatorów;

3) zamierzone efekty realizacji przedsięwzięcia promocyjnego;

4) zasięg przedsięwzięcia promocyjnego (krajowy, międzynarodowy);

5) źródła finansowania przedsięwzięcia promocyjnego;

6) niezbędność uzyskania pomocy dla realizacji przedsięwzięcia promocyjnego;

7) doświadczenie organizatorów.

9. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa o dotację zawarta z przedsiębiorcą realizującym przedsięwzięcie promocyjne.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty: wynajęcia sali, nagłośnienia, obsługi technicznej, druku materiałów informacyjnych, tłumaczenia oraz inne koszty wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia promocyjnego.

2. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

3. Wielkość pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia promocyjnego, kwalifikujących się do objęcia pomocą, z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

§ 6. 1. Wymogu zachowania terminu złożenia wniosku określonego w § 3 pkt 1 nie stosuje się w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. W przypadku przedsięwzięć promocyjnych realizowanych w 2004 r. wnioski mogą być składane najpóźniej do dnia 15 listopada 2004 r.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. (poz. 2358)

WZÓR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNEGO

(PDF)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.