ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności oraz tryb udzielania pomocy finansowej dotyczącej branżowych projektów promocyjnych, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

3. Pomoc może być udzielana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2007 r.

§ 2. 1. Pomoc może być udzielana jako dotacja na pokrycie części kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego mającego na celu promocję produktów i usług lub nawiązanie kontaktów handlowych, realizowanego w ciągu jednego roku kalendarzowego i obejmującego następujące formy działań promocyjnych: pokazy, degustacje, wystawy, demonstracje, spotkania branżowe, szkolenia i warsztaty lub badania studialne, zwanego dalej „projektem”.

2. Projekt powinien być realizowany w ramach tej samej lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych przez grupę co najmniej 5 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pomocy nie udziela się:

1) przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w sektorze transportu;

2) w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i rybactwa, wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

3) jeżeli byłaby bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

4) jeżeli byłaby uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli:

1) najpóźniej na 45 dni przed terminem realizacji projektu grupa co najmniej 5 przedsiębiorców złoży, za pośrednictwem koordynatora projektu, kompletny wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego, zwany dalej „wnioskiem”, wraz z wymaganymi dokumentami;

2) przedsiębiorca biorący udział w projekcie:

a) nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

b) nie otrzymał pomocy publicznej na realizację tego projektu z innych źródeł,

c) w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 100 tys. euro,

d) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z innych umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki;

3) projekt realizowany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uzyska pozytywną opinię właściwej terytorialnie polskiej placówki ekonomiczno-handlowej za granicą.

2. Koordynatorem projektu może być jeden z przedsiębiorców biorących udział w projekcie lub inny podmiot wybrany przez przedsiębiorców.

§ 4. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) informacje dotyczące koordynatora projektu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) informacje dotyczące każdego z przedsiębiorców biorących udział w projekcie i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;

3) informacje dotyczące pomocy de minimis uzyskanej przez każdego z przedsiębiorców biorących udział w projekcie w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

4) informacje dotyczące projektu;

5) harmonogram działań, kosztorys projektu i źródła jego finansowania;

6) oświadczenie każdego z przedsiębiorców biorących udział w projekcie o spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a i b.

2. Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

3. Do wniosku każdy z przedsiębiorców biorących udział w projekcie dołącza następujące dokumenty:

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

2) kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

4) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej.

4. W przypadku projektu realizowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku powinna być dołączona pisemna opinia właściwej terytorialnie polskiej placówki ekonomiczno-handlowej za granicą.

5. Koordynator projektu składa wniosek wraz wymaganymi dokumentami w trzech egzemplarzach.

6. Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wpływu wniosku.

8. Wnioskowi, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 1–6 i nie został poprawiony lub uzupełniony w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 7 dni, nie nadaje się dalszego biegu.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki ocenia projekt, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) wybór promowanej branży lub grupy towarowej;

2) dostosowanie formy działań promocyjnych do specyfiki branży i promowanych produktów;

3) zamierzone efekty realizacji projektu, w tym perspektywy nawiązania nowych kontaktów handlowych lub umocnienia już istniejących;

4) wybór kraju i miejsca realizacji projektu oraz jego odbiorców;

5) zaangażowanie partnerów zagranicznych w realizację projektu;

6) niezbędność uzyskania pomocy dla realizacji projektu;

7) budżet projektu, w szczególności adekwatność wysokości i rodzajów wydatków do proponowanych działań promocyjnych, szczegółowość i przejrzystość, źródła finansowania projektu;

8) doświadczenie i zaplecze organizacyjne podmiotów zaangażowanych w realizację projektu.

10. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa o dotację zawarta z każdym z przedsiębiorców biorących udział w projekcie.

§ 5. 1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty poniesione wyłącznie w związku z realizacją danego projektu, których bezpośredni związek z projektem daje się bez wątpliwości ustalić.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty:

1) transportu eksponatów;

2) wynajmu powierzchni wystawienniczej lub sal;

3) zabudowy powierzchni, montażu, scenografii;

4) obsługi technicznej;

5) przygotowania i wydruku zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych;

6) przejazdu i zakwaterowania jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie;

7) zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu.

3. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

4. Wielkość pomocy na jeden projekt nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą, z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

5. Maksymalną kwotę pomocy na jeden projekt określa się na 50 000 zł.

6. Wielkość pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 50% kosztów poniesionych przez niego w związku z realizacją projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą, z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

7. Maksymalną kwotę pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie określa się na 7 500 zł.

§ 6. 1. Wymogu zachowania terminu złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. W przypadku projektów realizowanych w 2004 r. wnioski mogą być składane najpóźniej do dnia 15 listopada 2004 r.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. (poz. 2357)

WZÓR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI BRANŻOWEGO PROJEKTU PROMOCYJNEGO

(PDF)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.