ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W roku 2005 pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”.

2. Rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków.

§ 2. 1. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny, którym przyznano pomoc, o której mowa w § 1, spożywają posiłek w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków.

2. W przypadku gdy szkoła nie posiada warunków do przygotowywania lub wydawania posiłków, kierownik ośrodka pomocy społecznej, we współpracy z dyrektorem szkoły, zapewnia spożywanie posiłku poza szkołą.

3. W przypadku spożywania posiłków w czasie zajęć szkolnych poza szkołą, dyrektor szkoły zapewnia dzieciom i młodzieży właściwą organizację zajęć i opiekę.

§ 3. W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, może być przyznana pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 oraz w § 3, przyznaje kierownik ośrodka pomocy społecznej w drodze decyzji administracyjnej w trybie określonym w ustawie. Pomoc przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, rodziców dziecka, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub rodziny.

3. W przypadku gdy osoba lub rodzina czasowo przebywa w innej gminie niż gmina miejsca zamieszkania, wniosek składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce czasowego pobytu.

§ 5. 1. Dyrektor szkoły może przygotować listę uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazać ją do właściwego ośrodka pomocy społecznej w celu przyznania pomocy.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania uczniów.

§ 6. 1. Kwotę dotacji przyznanej gminie wojewoda ustala w wysokości nie wyższej niż 50% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem § 8.

2. Wojewoda może, w ramach dotacji przyznanej gminie, uwzględnić środki na tworzenie punktów wydawania posiłków.

3. Wojewoda może przeznaczyć część dotacji przyznanej województwu, nie większą niż 5%, na cel, o którym mowa w ust. 2.

§ 7. 1. W przypadku konieczności zorganizowania dowozu posiłków do osób starych, chorych, niepełnosprawnych, zwłaszcza samotnych, które nie są w stanie same dotrzeć do punktu wydawania posiłków, gmina ustala sposób organizacji tego dowozu.

2. Udział kosztów dowozu posiłków pokrywany z dotacji przyznanej gminie nie może być większy niż 5% kwoty dotacji przyznanej gminie na realizację Programu.

§ 8. Wysokość dotacji przyznanej gminie może zostać zwiększona, na jej uzasadniony wniosek, jeżeli wojewoda w wyniku podziału dotacji przyznanej województwu nie rozdysponuje całości kwoty tej dotacji.

§ 9. 1. Pilotaż, o którym mowa w Programie, jest realizowany od dnia 1 listopada 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. na warunkach określonych w rozporządzeniu.

2. Pilotaż, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany w następujących województwach:

1) kujawsko-pomorskie;

2) podkarpackie;

3) łódzkie;

4) pomorskie;

5) świętokrzyskie.

3. Wojewodowie w województwach wymienionych w ust. 2 wybierają gminy, w których będzie realizowany pilotaż, kierując się wskaźnikami:

1) poziomu dochodu na mieszkańca gminy;

2) stopy bezrobocia;

3) liczby dzieci korzystających z posiłków w okresie styczeń-grudzień 2003 r.;

4) liczby osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004 r.