ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych, zwanej dalej „pomocą”, objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, oraz przestrzenny zasięg wdrażania tego działania.

§ 2. Pomoc jest udzielana grupie producentów rolnych, zwanej dalej „grupą”:

1) prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanej do rejestru grup producentów rolnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1694), zwanego dalej „rejestrem”;

2) która została utworzona ze względu na produkty lub grupę produktów określonych w załączniku do rozporządzenia;

3) do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w planie rozwoju obszarów wiejskich dla tego działania.

§ 3. 1. Pomoc przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, właściwy ze względu na siedzibę grupy.

2. Decyzja w sprawie przyznania pomocy jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

§ 4. 1. Pomoc jest udzielana na wniosek grupy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję.

3. Wniosek składa się w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru.

4. Do wniosku dołącza się zaświadczenie marszałka województwa o wpisie grupy do rejestru, obejmujące dane zawarte w rejestrze, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

5. Wniosek może być wycofany przez grupę przed dniem, w którym Agencja poinformowała grupę o stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonym wniosku.

§ 5. 1. Środki z tytułu pomocy wypłaca się na wniosek grupy.

2. Środki z tytułu pomocy wypłacane w formie rocznych płatności obejmują okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności przez grupę, liczone od dnia wydania decyzji o wpisie grupy do rejestru.

3. Wniosek o wypłatę środków z tytułu pomocy składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 2.

4. Wypłata środków z tytułu pomocy za dany okres jest dokonywana:

1) na podstawie decyzji dyrektora oddziału regionalnego Agencji, która jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę środków z tytułu pomocy;

2) w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w pkt 1, stała się ostateczna.

§ 6. 1. Wniosek o wypłatę środków z tytułu pomocy składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę i siedzibę grupy;

2) nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona;

3) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy – zgodnie z aktem założycielskim;

4) wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków grupy, za okres, którego dotyczy wniosek;

5) wartość planowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, na kolejny rok prowadzenia działalności przez grupę; wymóg ten nie dotyczy wniosku o wypłatę środków z tytułu pomocy za ostatni rok, za który przysługuje pomoc.

3. Do wniosku dołącza się:

1) wykazy faktur VAT i rachunków, w ujęciu chronologicznym, potwierdzających:

a) przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona,

b) wartość i ilość dostarczonych grupie produktów lub grupy produktów przez poszczególnych jej członków,

c) przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków;

2) zaświadczenie marszałka województwa o wpisie grupy do rejestru, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków z tytułu pomocy.

§ 7. 1. Wysokość udzielanej pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez grupę ustala się na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, i wytworzonych w gospodarstwach jej członków.

2. Sposób obliczania oraz wysokość maksymalnych dopuszczalnych kwot udzielanej pomocy są określone w art. 33d rozporządzenia 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), nowelizującego i uchylającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. WE L 160 z 26.06.1999, z późn. zm.).

3. Pomoc jest wypłacana w złotych, a jej przeliczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2808/1998/WE z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 349 z 24.12.1998, z późn. zm.).

§ 8. 1. Jeżeli w wyniku kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że w wykazie faktur VAT i rachunków, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 lit. c, ujęto przychody ze sprzedaży produktów lub grupy produktów innych niż te, ze względu na które grupa została utworzona, lub niewytworzonych w gospodarstwach jej członków:

1) wysokość środków wypłacanych z tytułu pomocy należnej za dany rok podlega zmniejszeniu o:

a) 25%, jeżeli udział przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów stanowi powyżej 3%, ale nie więcej niż 10%,

b) 50%, jeżeli udział przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów stanowi powyżej 10%, ale nie więcej niż 15%

– wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, i wytworzonych w gospodarstwach jej członków;

2) wypłata środków z tytułu pomocy należnej za dany rok podlega wstrzymaniu, jeżeli udział przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów przekracza 15% wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, i wytworzonych w gospodarstwach jej członków.

2. Zmniejszenie lub wstrzymanie wypłaty środków z tytułu pomocy następuje na podstawie decyzji dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy.

3. Zwrot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków z tytułu pomocy następuje na zasadach i w trybie określonym w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 9. Grupa, której przyznano pomoc:

1) przechowuje przez okres 5 lat – licząc od dnia otrzymania ostatniej wypłaty środków z tytułu pomocy, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia pomocy i wypłaty środków z jej tytułu;

2) jest obowiązana do informowania Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.

§ 10. Grupy wpisane do rejestru od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia składają wnioski o przyznanie pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2005 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. (poz. 2391)

WYKAZ PRODUKTÓW LUB GRUP PRODUKTÓW OBJĘTYCH POMOCĄ FINANSOWĄ NA WSPIERANIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH