ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, ustala się na 2,65.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 212, poz. 1560).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.