ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie dokonywania wydatków budżetu państwa w latach 2009—2011 pochodzących ze środków rezerwy celowej na realizację „Rządowego programu pomocy cudzoziemcom i innym osobom współpracującym z polskimi kontyngentami wojskowymi oraz kontyngentami policyjnymi i Straży Granicznej, wydzielonymi do realizacji zadań poza granicami państwa”

Na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organy administracji rządowej uprawnione do dokonywania wydatków, o których mowa w pkt 2;

2) szczegółowy sposób dokonywania wydatków budżetu państwa w latach 2009—2011 pochodzących z części 83 rezerwy celowe, dział 758, rozdział 75818, na realizację „Rządowego programu pomocy cudzoziemcom i innym osobom współpracującym z polskimi kontyngentami wojskowymi oraz kontyngentami policyjnymi i Straży Granicznej, wydzielonymi do realizacji zadań poza granicami państwa”, zwanego dalej „Programem”.

§ 2. Do dokonywania wydatków, o których mowa w § 1 pkt 2, są uprawnieni:

1) Minister Obrony Narodowej;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych;

3) wojewodowie.

§ 3. Minister Obrony Narodowej występuje, w latach 2009—2011, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o zwiększenie, z rezerwy celowej, wydatków w części, której jest dysponentem, z przeznaczeniem na realizację pomocy określonej w Programie.

§ 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych występuje, w latach 2009—2011, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o zwiększenie, z rezerwy celowej, wydatków w części, której jest dysponentem, z przeznaczeniem na realizację pomocy określonej w Programie.

§ 5. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego występuje, w latach 2009—2011, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o zwiększenie, z rezerwy celowej, wydatków w części, której dysponentami są wojewodowie, z przeznaczeniem na realizację pomocy określonej w Programie.

2. Podziału wydatków, o których mowa w ust. 1, na poszczególnych wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 6. 1. Wypłata zapomogi w ramach pierwszej i drugiej formy pomocy, o których mowa w Programie, jest realizowana przez dowódców polskich kontyngentów wojskowych oraz kontyngentów policyjnych i Straży Granicznej, wydzielonych do realizacji zadań poza granicami państwa.

2. Wypłata zapomogi, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana bezpośrednio do rąk osoby uprawnionej do otrzymania zapomogi, za pokwitowaniem, na podstawie listy osób pozytywnie zweryfikowanych przez Grupę Przygotowawczo-Weryfikacyjną, o której mowa w Programie. Wysokość zapomogi, która ma charakter bezzwrotny i jednorazowy, ustala Grupa Przygotowawczo-Weryfikacyjną.

3. Wypłata zapomogi, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w dolarach amerykańskich i będzie rozliczana według kursu średniego walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym uruchamia się środki na realizację Programu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.