ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat

Na podstawie art. 44h ust. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opłatę za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ustala się w wysokości 31 zł w przypadku udostępnienia danych na wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. Opłatę za udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku ustala się według następującego wzoru:

O = K x (A + B) + M

gdzie:

O — łączna kwota opłaty za udostępnienie danych,

K — współczynnik wynoszący:

a) 1,0 do celów badawczych lub statystycznych,

b) 1,5 do celów badania opinii publicznej lub rynku,

A — opłata za prace informatyczne:

A = 0,5 Ha x Z + 0,5 Hb x Z + 0,75 He x Z + + 10 Hd x Z+ He x Z,

B — opłata za prace eksploatacyjne:

B = 1,5 Hf x 10 Z + Hg x 10 Z + 1,5 Hh x 10 Z + 0,6 Hi x 10 Z + 0,5 Hj x 10 Z,

M — koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku, gdy przekroczy 5 % wartości usługi, a poszczególne symbole oznaczają:

H — ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania:

Ha — czas trwania prac projektowych,

Hb — czas opracowania dokumentacji programowej,

He — czas trwania prac analitycznych,

Hd — czas opracowania nowego programu,

He — czas opracowania programu z gotowych modułów,

Hf — czas wyboru podzbioru z bazy danych,

Hg — czas przetwarzania wybranych danych,

Hh — czas wykonania tablicy statystycznej.

Hi — czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego poniżej 300 danych jednostkowych,

Hj — czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,

Z — opłata za udostępnienie jednostkowych danych, o których mowa w § 1.

§ 3. Opłata za udostępnianie danych w drodze weryfikacji za pomocą urządzeń teletransmisji podmiotom, o których mowa w art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, wynosi 10 zł od jednostkowej weryfikacji.

§ 4. Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056 i Nr 195, poz. 1198.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz. U. Nr 62, poz. 564), które utraciło moc z dniem 15 listopada 2008 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198).